Hoàng Gia Bảo

 

A. Điện lực.


 

C. Chế biến dầu khí.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
3 tháng 11 2018 lúc 10:51

Giải thích : Điện lực là ngành công nghiệp có vai trò quan trọng thúc đẩy sự tiến bộ khoa học – kĩ thuật, đáp ứng đời sống văn minh của con người. Muốn phát triển các ngành công nghiệp khác thì ngành công nghiệp điện lực phải được ưu tiên đi trước.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Chế biến nguyên liệu để tạo ra tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng thuộc giai đoạn nào trong sản xuất công nghiệp?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Ở nước ta, ngành công nghiệp nào cần được ưu tiên đi trước một bước?

A. Điện lực

B. Sản xuất hàng tiêu dùng

C. Chế biến dầu khí

D. Chế biến nông – lâm – thủy sản

Hoàng Gia Bảo

Ở nước ta ngành công nghiệp nào cần được ưu tiên đi trước một bước?

A. Điện lực

B. Sản xuất hàng tiêu dùng

C. Chế biến dầu khí

D. Chế biến nông – lâm – thủy sản

Hoàng Gia Bảo

Công nghiệp chế biến nông sản không có vai trò nào sau đây?

A. Tăng giá trị nông sản

B. Tăng sản lượng nông sản

C. Hạn chế nông phẩm bị hao hụt

D. Tăng thời gian sử dụng nông sản

Hoàng Gia Bảo

 

A. Giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động.


 

C. Không có khả năng xuất khẩu.


 

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào tính chất nào dưới đây để phân loại sản xuất công nghiệp thành khai thác và chế biến?

A. Thị trường

B. Tiến bộ khoa học - kĩ thuật

C. Công dụng kinh tế của sản phẩm

D. Tác động đến đối tượng lao động

Hoàng Gia Bảo

Chế biến nguyên liệu trong quá trình sản xuất công nghiệp thuộc giai đoạn

A. Giai đoạn 1

B. Giai đoạn 2

C. Giai đoạn 3

D. Giai đoạn 4