Hoàng Gia Bảo

Ý nào sau đây không phải là vai trò của nhanh công nghiệp điện lực ?

 

A. Đẩy mạnh tiến bộ khoa học-kĩ thuật.


 

B. Là cơ sở để phát triển nền công nghiệp hiện đại.


 

C. Là mặt hàng xuất khẩu có giá trị của nhiều nước.


 

D. Đáp ứng đời sống văn hóa, văn minh của con người.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
9 tháng 11 2017 lúc 18:06

Giải thích : Mục I, SGK/121 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào được xem là cơ sở để phát triển nền công nghiệp hiện đại, đẩy mạnh sự phát triện khoa học - kĩ thuật và đáp ứng đời sống văn hóa, văn minh của con người?

A. Công nghiệp điện lực

B. Công nghiệp cơ khí

C. Công nghiệp dệt may - da giày

D. Công nghiệp chế biến lương thực - thực phẩm

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào dưới đây có vai trò là tiền đề của tiến bộ khoa học kĩ thuật?

A. Công nghiệp năng lượng

B. Công nghiệp cơ khí

C. Công nghiệp hóa chất

D. Công nghiệp điện tử - tin học

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào dưới đây có vai trò là cơ sở để phát triển công nghiệp hiện đại?

A. Công nghiệp năng lượng

B. Công nghiệp cơ khí

C. Công nghiệp hóa chất

D. Công nghiệp điện tử - tin học

Hoàng Gia Bảo

Ý nào sau đây không phải là vai trò của ngành công nghiệp điện lực?

A. Đẩy mạnh tiến bộ khoa học – ký thuật

B. Là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp hiện đại

C. Là mặt hàng xuất khẩu có giá trị của nhiều nước

D. Đáp ứng đời sông văn hóa văn minh của con người

Hoàng Gia Bảo

Ý nào sau đây không phải là vai trò của ngành công nghiệp điện lực?

A. Đẩy mạnh tiến bộ khoa học – kĩ thuật

B. Là cơ sở để phát triển nền công nghiệp hiện đại

C. Là mặt hàng xuất khẩu có giá trị của nhiều nước

D. Đáp ứng đời sống văn hóa, văn minh của con người

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào sau đây được cho là tiền đề của tiến bộ khoa học kĩ thuật?

A. Luyện kim

B. Hóa chất

C. Năng lượng

D. Cơ khí

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào sau đây được cho là tiền đề của tiến bộ khoa học kĩ thuật ?

 

A. Luyện kim.   

B. Hóa chất.   

C. Năng lượng.   

D. Cơ khí.


 

Hoàng Gia Bảo

Ý nào dưới đây không phải là vai trò của ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng?

A. Giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động

B. Nâng cao chất lượng cuộc sống con người

C. Không có khả năng xuất khẩu

D. Phục vụ cho nhu cầu của con người

Hoàng Gia Bảo

Công nghiệp không có vai trò nào sau đây trong thúc đẩy cự phát triển của ngành nông nghiệp?

A. Làm tăng giá trị của nông sản

B. Tăng thời gian bảo quản của nông sản

C. Làm tăng diện tích của sản xuất nông nghiệp

D. Công cấp công cụ sản xuất, các sản phẩm hóa học, các nguồn năng lượng

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN