Hoàng Gia Bảo

 

A. Luyện kim.   

B. Hóa chất.   

C. Năng lượng.   

D. Cơ khí.


Nguyễn Vũ Thu Hương
13 tháng 11 2018 lúc 4:11

Giải thích : Mục I, SGK/121 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào sau đây được cho là tiền đề của tiến bộ khoa học kĩ thuật?

A. Luyện kim

B. Hóa chất

C. Năng lượng

D. Cơ khí

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào dưới đây có vai trò là tiền đề của tiến bộ khoa học kĩ thuật?

A. Công nghiệp năng lượng

B. Công nghiệp cơ khí

C. Công nghiệp hóa chất

D. Công nghiệp điện tử - tin học

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào sau đây được cho là tiền đề của sự tiến bộ khoa học – kỹ thuật?

A. Luyện kim

B. Hóa chất

C. Năng lượng

D. Cơ khí

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào sau đây được xem là tiền đề của tiến bộ khoa học – kỹ thuật?

A. Công nghiệp luyện kim đen

B. Công nghiệp năng lượng

C. Công nghiệp luyện kim màu

D. Công nghiệp hóa chất

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào được xem là cơ sở để phát triển nền công nghiệp hiện đại, đẩy mạnh sự phát triện khoa học - kĩ thuật và đáp ứng đời sống văn hóa, văn minh của con người?

A. Công nghiệp điện lực