Hoàng Gia Bảo

 

A. Công nghiệp khai thác , công nghiệp nhẹ.


 

C. Công nghiệp khai thác , công nghiệp chế biến.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
14 tháng 12 2019 lúc 15:10

Giải thích : Mục I, SGK/119 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Việc phân chia các ngành công nghiệp thành nhóm công nghiệp khai thác và nhóm công nghiệp chế biến là dựa vào nguyên nhân nào sau đây?

A. Tính chất của sản phẩm

B. Việc sử dụng nguyên liệu

C. Công cụ kinh tế của sản phẩm

D. Tính chất tác động đến đối tượng lao động

Hoàng Gia Bảo

Việc phân loại các ngành công nghiệp thành: công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến dựa vào tính chất nào dưới đây?

A. Công dụng kinh tế của sản phẩm

B. Nguồn gốc sản phẩm

C. Tính chất sở hữu của sản phẩm

D. Tính chất tác động đến đối tượng lao động

Hoàng Gia Bảo

Việc phân loại các ngành công nghiệp thành: công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến dựa vào căn cứ

A. Công dụng kinh tế của sản phẩm

B. Tính chất tác động đến đối tượng lao động

C. Nguồn gốc sản phẩm

D. Tính chất sở hữu của sản phẩm

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào tính chất nào dưới đây để phân loại sản xuất công nghiệp thành khai thác và chế biến?

A. Thị trường

B. Tiến bộ khoa học - kĩ thuật

C. Công dụng kinh tế của sản phẩm

D. Tác động đến đối tượng lao động

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động, ngành công nghiệp được chia thành các nhóm ngành nào sau đây? 

A. Công nghiệp khai thác, công nghiệp nhẹ

B. Công nghiệp khai thác, công nghiệp nặng

C. Công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến

D. Công nghiệp chế biến, công nghiệp nhẹ

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động ngành công nghiệp được chia thành các nhóm ngành nào sau đây?

A. Công nghiệp khai thác, công nghiệp nhẹ

B. Công nghiệp khai thác, công nghiệp nặng

C. Công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến

D. Công nghiệp chế biến, công nghiệp nhẹ

Hoàng Gia Bảo

Sản xuất công nghiệp được chia thành hai nhóm: công nghiệp nặng (nhóm A) và công nghiệp nhẹ (nhóm B) là dựa vào tính chất

A. Dựa vào công dụng kinh tế của sản phẩm

B. Dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động

C. Ý A và B đúng

D. Ý A và B sai

Hoàng Gia Bảo

Khai thác than, khai thác dầu khí, công nghiệp điện lực nằm trong hệ thống công nghiệp nào sau đây?

A. Công nghiệp cơ khí

B. Công nghiệp luyện kim

C. Công nghiệp năng lượng

D. Công nghiệp điện tử - tin học

Hoàng Gia Bảo

Ngoài cung cấp nhiên liệu cho nhà máy nhiệt điện thì ngành công nghiệp khai thác than còn cung cấp cho ngành công nghiệp nào dưới đây?

A. Công nghiệp luyện kim

B. Công nghiệp cơ khí

C. Công nghiệp hóa chất

D. Công nghiệp điện tử - tin học