Hoàng Gia Bảo

 

A. Công nghiệp chế biến.


 

C. Công nghiệp cơ khí.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
28 tháng 12 2017 lúc 13:03

Giải thích : Ngành công nghiệp khai thác các loại khoáng sản cần một không gian rộng lớn để vận chuyển, khai thác và đào các nguyên – vật liệu không cần thiết ra khỏi vị trí ban đầu,…

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào sau đây đòi hỏi phải có không gian sản xuất rộng lớn?

A. Công nghiệp chế biến

B. Công nghiệp dệt – may

C. Công nghiệp cơ khí

D. Công nghiệp khai thác khoáng sản

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào sau đây đòi hỏi phải có không gian sản xuất rộng lớn?

A. Công nghiệp chế biến

B. Công nghiệp dệt may

C. Công nghiệp cơ khí

D. Công nghiệp khai thác khoáng sản

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào tính chất nào dưới đây để phân loại sản xuất công nghiệp thành khai thác và chế biến?

A. Thị trường

B. Tiến bộ khoa học - kĩ thuật

C. Công dụng kinh tế của sản phẩm

D. Tác động đến đối tượng lao động

Hoàng Gia Bảo

Việc phân chia các ngành công nghiệp thành nhóm công nghiệp khai thác và nhóm công nghiệp chế biến là dựa vào nguyên nhân nào sau đây?

A. Tính chất của sản phẩm

B. Việc sử dụng nguyên liệu

C. Công cụ kinh tế của sản phẩm

D. Tính chất tác động đến đối tượng lao động

Hoàng Gia Bảo

Việc phân loại các ngành công nghiệp thành: công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến dựa vào tính chất nào dưới đây?

A. Công dụng kinh tế của sản phẩm

B. Nguồn gốc sản phẩm

C. Tính chất sở hữu của sản phẩm

D. Tính chất tác động đến đối tượng lao động

Hoàng Gia Bảo

Khai thác than, khai thác dầu khí, công nghiệp điện lực nằm trong hệ thống công nghiệp nào sau đây?

A. Công nghiệp cơ khí

B. Công nghiệp luyện kim

C. Công nghiệp năng lượng

D. Công nghiệp điện tử - tin học

Hoàng Gia Bảo

Việc phân loại các ngành công nghiệp thành: công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến dựa vào căn cứ

A. Công dụng kinh tế của sản phẩm

B. Tính chất tác động đến đối tượng lao động

C. Nguồn gốc sản phẩm

D. Tính chất sở hữu của sản phẩm