Hoàng Gia Bảo

 

A. Các nghành công nghiệp trọng điểm của nước đó.


 

C. Tổng thu nhập của nước đó.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
8 tháng 6 2019 lúc 13:12

Giải thích : Mục I, SGK/118 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Tỉ trọng đóng góp của ngành công nghiệp trong GDP của một nước mà cao sẽ phản ánh được rõ nhất

A. Các ngành công nghiệp trọng điểm của nước đó

B. Trình độ phát triển kinh tế của nước đó

C. Tổng thu nhập của nước đó

D. Bình quân thu nhập của nước đó

Hoàng Gia Bảo

Tỉ trọng đóng góp của ngành công nghiệp trong GDP của một nước cao sẽ phản ánh được

A. Các ngành công nghiệp trọng điểm của nước đó

B. Trình độ phát triển kinh tế của nước đó

C. Tổng thu nhập của nước đó

D. Bình quân thu nhập của nước đó

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

 

Khu vực GDP (tỉ USD) Trong đó
Nông - lâm - ngư nghiệp Công nghiệp - xây dựng Dịch vụ
Các nước thu nhập thấp 1253,0 288,2 313,3 651,5
Các nước thu nhập trung bình 6930,0 693,0 2356,2 3880,8
Các nước thu nhập cao 32715,0 654,3 8833,1 23227,6
Toàn thế giới 40898,0 1635,9 13087,4 26174,7

a) Hãy vẽ bốn biểu đồ (hình tròn) thể hiện cơ cấu ngành trong GDP.

b) Nhận xét về cơ cấu ngành kinh tế của các nhóm nước.

Hoàng Gia Bảo

Tại sao tỉ trọng của ngành công nghiệp trong cơ cấu GDP là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá trình độ phát triển kinh tế?

Hoàng Gia Bảo

Tại sao tỉ trọng của ngành công nghiệp trong cơ cấu GDP là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá trình độ phát triển kinh tế?

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào sau đây được coi là thước đo trình độ phát triển kinh tế kỹ thuật của một nước? 

A. Công nghiệp cơ khí

B. Công nghiệp hóa chất

C. Công nghiệp điện tử - tin học

D. Công nghiệp năng lượng

Hoàng Gia Bảo

Tất cả các yếu tố ở bên trong của một đất nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước đó, được gọi là

A. Nguồn lực tự nhiên.

B. Nguồn lực kinh tế - xã hội.


Hoàng Gia Bảo

Trình độ phát triển công nghiệp hóa của một nước biểu thị

A. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật

B. Trình độ phát triển và sự lớn mạnh về kinh tế

C. Sức mạnh an ninh, quốc phòng của một quốc gia

D. Trình độ phát triển về kinh tế, lao động và khoa học kĩ thuật của một quốc gia

Hoàng Gia Bảo

Trình độ phát triển công nghiệp hoá của một nước biểu thị

A. Sức mạnh an ninh, quốc phòng của một quốc gia

B. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật

C. Trình độ lao động và khoa học kĩ thuật của mmọt quốc gia

D. Trình độ phát triển và sự lớn mạnh về kinh tế