Hoàng Gia Bảo

Sản phẩm của nhánh công nghiệp

 

A. Chỉ để phục vụ cho nhánh nông nghiệp.


 

B. Chỉ để phục vụ cho giao thông vận tải.


 

C. Phục vụ cho tất cả các nhánh kinh tế.


 

D. Chỉ để phục vụ cho du lịch.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
9 tháng 1 2018 lúc 17:37

Giải thích : Mục I, SGK/118 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Để khắc phục tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp cần phải

 

A. Thay thế các cây ngắn ngày bằng các cây dài ngày.


 

B. Xây dựng cơ cấu nông nghiệp hợp lí, đa dạng hóa sản xuất.


 

C. Tập trung vào những cây trồng có khả năng chịu hạn tốt.


 

D. Tập trung vào một số cây trồng, vật nuôi.


 

Hoàng Gia Bảo

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp mà sản phẩm làm ra vừa phục vụ trong nước, vừa xuất khẩu là hình thức nào dưới đây?

A. Điểm công nghiệp

B. Khu công nghiệp

C. Trung tâm công nghiệp

D. Vùng công nghiệp

Hoàng Gia Bảo

Chất lượng của sản phẩm ngành dịch vụ giao thông vận tải được đo bằng

A. Khối lượng luân chuyển

B. Sự an toàn cho hành khách và hàng hóa

C. Sự kết hợp các loại hình giao thông vận tải

D. Khối lượng vận chuyển

Hoàng Gia Bảo

Giao thông vận tải là ngành kinh tế độc đáo vừa mang tính sản xuất vật chất vừa mang tính dịch vụ. Điều đó xác định

A. Vai trò của ngành giao thông vận tải

B. Đặc điểm của ngành giao thông vận tải

C. Điều kiện để phát triển giao thông vận tải

D. Trình độ phát triển giao thông vận tải

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Cơ cấu GDP của thế giới và các nhóm nước, thời kì 1980 - 2004 

Đơn vị: %

 

 

 

 

I. Nông – lâm – ngư nghiệp, II. Công nghiệp – Xây dựng, III. Dịch vụ.

Để thể hiện cơ cấu GDP của thế giới và các nhóm nức, thời kì 1980 – 2004 theo bảng số liệu,

biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

 

A. Miền.

B. Đường.

C. Cột ghép.

D. Cột chồng.

Hoàng Gia Bảo

Sản phẩm của nhánh công nghiệp điện tử - tin học bao gồm :

 

A. Máy công cụ, thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông .


 

B. Thiết bị điện tử, máy cắt gọt kim loại, máy tính .


 

C. Máy tinh, thiết bị điện tử, điện tử tiêu dùng, thiết bị viễn thông .


 

D. Thiết bị viễn thông, thiết bị điện tử, máy cắt gọt kim lại ,máy tính.


 

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

 

Khu vực GDP (tỉ USD) Trong đó
Nông - lâm - ngư nghiệp Công nghiệp - xây dựng Dịch vụ
Các nước thu nhập thấp 1253,0 288,2 313,3 651,5
Các nước thu nhập trung bình 6930,0 693,0 2356,2 3880,8
Các nước thu nhập cao 32715,0 654,3 8833,1 23227,6
Toàn thế giới 40898,0 1635,9 13087,4 26174,7

a) Hãy vẽ bốn biểu đồ (hình tròn) thể hiện cơ cấu ngành trong GDP.

b) Nhận xét về cơ cấu ngành kinh tế của các nhóm nước.

Hoàng Gia Bảo

Giao thông vận tải là ngành dịch vụ nhưng có tính chất là ngành sản xuất đặc biệt, vì

A. Có các loại hình giao thông

B. Tạo ra sản phẩm mới

C. Không tạo ra sản phẩm mới

D. Có cơ sở hạ tầng khá tốt

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN