Kiều Đông Du

Loại nấm được dùng để sản xuất rượu trắng, rượu vang, bia, làm nở bột mì, tạo sinh khối thuộc nhóm nấm nào sau đây?

A. Nấm sợi

B. Nấm đảm

C. Nấm nhầy

D. Nấm men

Đỗ Khánh Chi
12 tháng 11 2018 lúc 15:47

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Nấm mốc, nấm men rượu (Saccharomyces cereiate) thuộc nhóm vi sinh vật nào sau đây?

A. vi sinh vật quang tự dưỡng

B. vi sinh vật hóa tự dưỡng

C. vi sinh vật quang dị dưỡng

D. vi sinh vật hóa dị dưỡng

Kiều Đông Du

Khi nói đến vi sinh vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Vi sinh vật nguyên dưỡng là vi sinh tự tổng hợp được tất cả các chất cần thiết.

II. Đối với vi sinh vật cồn làm thay đổi sự cho đi qua của lipit màng

III. Nấm men rượu sinh sản bằng hình thức nẩy chồi.

IV. Hình thức sinh sản hữu tính có ở nhóm vi khuẩn, nấm, tảo, động vật nguyên sinh

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Cho các nhóm sinh vật sau: 

(1) Nấm nhầy. 

(2) Rêu. 

(3) Động vật nguyên sinh 

(4) Thực vật nguyên sinh. 

(5) Nấm sợi. 

(6) Động vật không xương sống 

Giới Nguyên sinh gồm:

A. (1), (3), (4)

B. (3), (4)

C. (2), (4), (5)

D. (1), (2), (3), (5)

Kiều Đông Du

“Đường nấm men → etanol + X + năng lượng” là sơ đồ biểu diễn quá trình lên men rượu. X trong sơ đồ này là

A. Axit lactic

B. Axit axetic

C. Khí O2

D. Khí CO2

Kiều Đông Du

Hãy đánh dấu + vào ô ▭ chỉ câu trả lời đúng: Những giới sinh vật nào gồm các sinh vật nhân thực?

 a) Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Thực vật, giới Động vật.

▭ b) Giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật, giới Động vật.

▭ c) Giới Khởi sinh, giới Nấm, giới Thực vật, giới Động vật.

▭ d) Giới Khởi sinh, giới Nấm, giới Nguyên sinh, giới Động vật

Kiều Đông Du

Nấm men thuộc giới

A. Khởi sinh

B. Nguyên sinh

C. Nấm

D. Thực vật

Kiều Đông Du

Cho các đại diện sau:

(1) Nấm men   (2) Vi khuẩn

(3) Động vật nguyên sinh   (4) Tảo đơn bào

(5) Tảo đa bào   (6) Virut

Trong các đại diện trên, có mấy đại diện thuộc nhóm

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Kiều Đông Du

Loại đường cấu tạo nên thành tế bào nấm là?

A. Glucôzơ

B. Kitin

C. Saccarôzơ

D. Fructôzơ

Kiều Đông Du

Lấy một chiếc ống nghiệm sạch, đổ vào đó một chút dung dịch đường saccarozo, thêm vào đó một ít bột nấm men rồi để vào trong tủ có nhiệt độ 30 – 32°C. Một thời gian sau thấy

A. Không có hiện tượng gì xảy ra

B. Có bọt khí CO2 nổi lên

C. Có bọt khí O2 nổi lên

D. Có mùi chua của axit lactic bay ra

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN