Đào Thanh Hà

giải chi tiết giúp e nhé :)

Câu 6: Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

A. CH2 =CHCOOCH3.           B. CH2=C(CH3)COOCH3.C. C6H5CH=CH2.                  D. CH3COOCH=CH2.

Câu 7: Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại:

A. Sr.            B. Li.          C. Ba.             D. Zn.

Câu 8: Hình bên minh họa cho thí nghiệm xác định sự có mặt của C và H trong hợp chất hữu cơ.Chất X và dung dịch Y (theo thứ tự) là:

A. CaO, H2SO4 đặc.                       B. Ca(OH)2, H2SO4 đặc.C. CuSO4 khan, Ca(OH)2.             D. CuSO4.5H2O, Ca(OH)2.

Câu 9: Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với metan bằng 6,25 và khi tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? (Cho H = 1; C = 12; O =16).

A. 2.          B. 4.             C. 3.              D. 5.

Câu 10: Trong số các dung dịch: KHCO3, NaCl, C2H5COONa, NH4NO3, NaHSO4, C6H5ONa, những dung dịch có pH > 7 là:

A. NaCl, C6H5ONa, C2H5COONa.         B. NH4NO3, C2H5COONa, NaHSO4.C. KHCO3, NH4NO3, NaCl.                   D. KHCO3, C6H5ONa, C2H5COONa.

 

Trương Khánh Huyền
Trương Khánh Huyền 31 tháng 1 2016 lúc 19:41

Câu 6:A

Câu 7:D, dựa vào dẫy điện hóa

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với metan bằng 6,25 và khi tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X

A. 2

B. 4

C. 3

D. 5

Nguyễn Hoàng Nam

Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra một anđehit và một  muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X?

A. 5.

B. 3.

C. 4

D. 2

Nguyễn Hoàng Nam

Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hóa tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 2

Nguyễn Hoàng Nam

Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hóa tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 2

Nguyễn Hoàng Nam

Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hóa tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 2

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN