Kiều Đông Du

Nhiệt độ tối ưu cho hô hấp trong khoảng?

A. 25oC - 30oC.     

B.30oC - 35oC.     

C. 20oC - 25oC.    

D. 35oC - 40oC.

Đỗ Khánh Chi
11 tháng 10 2017 lúc 2:53

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Nhiệt độ tối ưu cho hô hấp trong khoảng

A. 25oC - 30oC

B. 30oC - 35oC

C. 20oC - 25oC

D. 35oC - 40oC

Kiều Đông Du

D. 20 -30oC

Kiều Đông Du

Nhiệt độ tối đa cho hô hấp ở trong khoảng?

A. 35oC - 40oC.        

B. 40oC - 45oC.        

C. 30oC - 35oC.        

D. 45oC - 50oC.

Kiều Đông Du

Nhiệt độ tối đa cho hô hấp ở trong khoảng

A. 35oC - 40oC

B. 40oC - 45oC

C. 30oC - 35oC

D. 45oC - 50oC

Kiều Đông Du

Nhiệt độ tối thiểu cây bắt đầu hô hấp biến thiên trong khoảng?

A. (-5oC) - (5 oC), tùy theo loại cây ở các vùng sinh thái khác nhau.

B. (0 oC) - (10 oC), tùy theo loại cây ở các vùng sinh thái khác nhau.

C. (5 oC) - (10 oC), tùy theo loại cây ở các vùng sinh thái khác nhau.

D. (10 oC) - (20 oC), tùy theo loại cây ở các vùng sinh thái khác nhau.

Kiều Đông Du

Nhiệt độ tối đa cây còn hô hấp được biến thiên trong khoảng

A. 45oC - 55oC

B. 55oC - 65oC

C. 40oC - 45oC

D. 35oC - 40oC

Kiều Đông Du

Nhiệt độ tối thiểu cây bắt đầu hô hấp biến thiên trong khoảng

A. (-5 0C) - (5 0C), tùy theo loại cây ở các vùng sinh thái khác nhau

B. (0 0C) - (10 0C), tùy theo loại cây ở các vùng sinh thái khác nhau

C. (5 0C) - (10 0C), tùy theo loại cây ở các vùng sinh thái khác nhau

D. (10 0C) - (20 0C), tùy theo loại cây ở các vùng sinh thái khác nhau

Kiều Đông Du

I. Tỉ lệ phần trăm CO2 trong bình tam giác sẽ tăng so với lúc đầu (mới cho hạt vào).

III. Quá trình hô hấp của hạt đang nảy mầm có thể tạo ra các sản phẩm trung gian cần cho tổng hợp các chất hữu cơ của mầm cây.

IV. Hạt đang nảy mầm có diễn ra quá trình phân giải các chất hữu cơ dự trữ trong hạt thành năng lượng cần cho hạt nảy mầm

A. 1

B. 4

C. 3

D. 2