Kiều Đông Du

Nhiệt độ tối ưu cho hô hấp trong khoảng?

A. 25oC - 30oC.     

B.30oC - 35oC.     

C. 20oC - 25oC.    

D. 35oC - 40oC.

Đỗ Khánh Chi
11 tháng 10 2017 lúc 2:53

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
:vvv
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết