Câu hỏi của Đào Thanh Hà - Hóa học lớp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

giải chi tiết giúp e nhé :)


Câu 6: Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

A. CH2 =CHCOOCH3.           B. CH2=C(CH3)COOCH3.
C. C6H5CH=CH2.                  D. CH3COOCH=CH2.

Câu 7: Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại:

A. Sr.            B. Li.          C. Ba.             D. Zn.

Câu 8: Hình bên minh họa cho thí nghiệm xác định sự có mặt của C và H trong hợp chất hữu cơ.Chất X và dung dịch Y (theo thứ tự) là:

A. CaO, H2SO4 đặc.                       B. Ca(OH)2, H2SO4 đặc.
C. CuSO4 khan, Ca(OH)2.             D. CuSO4.5H2O, Ca(OH)2.

Câu 9: Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với metan bằng 6,25 và khi tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? (Cho H = 1; C = 12; O =16).

A. 2.          B. 4.             C. 3.              D. 5.

Câu 10: Trong số các dung dịch: KHCO3, NaCl, C2H5COONa, NH4NO3, NaHSO4, C6H5ONa, những dung dịch có pH > 7 là:

A. NaCl, C6H5ONa, C2H5COONa.         B. NH4NO3, C2H5COONa, NaHSO4.
C. KHCO3, NH4NO3, NaCl.                   D. KHCO3, C6H5ONa, C2H5COONa.

 

    1 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.