Kiều Đông Du

Những cây thuộc nhóm thực vật CAM là?

A. lúa, khoai, sắn, đậu.     

B. ngô, mía, cỏ lồng vực, cỏ gấu.

C. dứa, xương rồng, thuốc bỏng.    

D. lúa, khoai, sắn, đậu.

Đỗ Khánh Chi
12 tháng 1 2018 lúc 15:11

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

I. Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên trong pha tối của thực vật C3 là AOA

III. Giống nhau giữa thực vật C3, C4 và CAM trong pha tối quang hợp là đều xảy ra chu trình Canvin

IV. Xương rồng, dứa, thanh long, thuốc bỏng, mía, rau dền thuộc nhóm thực vật CAM

A. 4

B. 3

C. 1

D. 2

Kiều Đông Du

I. Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên trong pha tối của thực vật C3 là Anđêhit phôtphoglixêric (AlPG).

III. Giống nhau giữa thực vật C3, C4 và CAM trong pha tối quang hợp là đều xảy ra chu trình Canvin.

Kiều Đông Du

Các loài lúa nước, khoai lang thuộc nhóm thực vật

A. C4

B. CAM

C. C3

D. C4 và CAM.

Kiều Đông Du

Cho các hình thức sinh sản sau đây:

(1) Giâm hom sắn → mọc cây sắn

(2) Tre, trúc nảy chồi → mọc cây con

(3) Gieo hạt mướp → mọc cây mướp

(4) Từ củ khoai lang → mọc cây khoai lang

Những hình thức sinh sản sinh dưỡng là:

A. (1) và (2)    

B. (2)

C. (1), (2) và (4)    

D. (2), (3) và (4)

Kiều Đông Du

Cho các nhận định sau:
I. Chu trình C4 quá trình cố định CO2 tách biệt về mặt thời gian.
II. Chu trình CAM quá trình cố định CO2 tách biệt về mặt không gian.
III. Thực vật C4 bao gồm một số thực vật ở vùng nhiệt đới như: ngô, mía, cỏ lồng vực, ...
IV. Tên gọi thực vật C3, C4 là gọi theo sản phẩm cố định CO2 đầu tiên.
Số nhận định không đúng trong các nhận định trên là:

A. 4

B. 1

C. 3

D. 2

Kiều Đông Du

Cho các ví dụ về sinh sản vô tính ở thực vật như sau 

1. Rau má sinh sản bằng thân bò. 

2. Rêu sinh sản bằng thân rễ. 

3. Cỏ gấu sinh sản bằng thân bò. 

4. Khoai tây sinh sản bằng rễ củ. 

5. Cây sống đời sinh sản bằng lá. 

Có bao nhiêu phương án đúng?

A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

Kiều Đông Du

Xét các loài thực vật: ngô, xương rồng, mía. Khi nói về quang hợp ở các loài này, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Ở cùng nồng độ CO2, cả 3 loài này đều có cường độ quang hợp giống nhau

B. Pha tối của cả 3 loài cây này đều có chu trình Canvin và chu trình C4

C. 3 loài này đều có pha tối diễn ra ở lục lạp của tế bào bao bó mạch

D. Ở cùng cường độ ánh sáng, cả 3 loài này đều có cường độ quang hợp như nhau

Kiều Đông Du

Những cây thuộc nhóm thực vật CAM là

A. Lúa, khoai, sắn, đậu

B. Ngô, mía, cỏ lồng vực, cỏ gấu

C. Dứa, xương rồng, thuốc bỏng

D. Lúa, khoai, sắn, đậu

Kiều Đông Du

Những cây thuộc nhóm thực vật CAM là

A. Dứa, xương rồng, thuốc bỏng

B. Rau dền, kê, các loại rau

C. Lúa, khoai, sắn, đậu.

D. Ngô, mía, cỏ lồng vực, cỏ gấu