Hoàng Gia Bảo

Hình thức chăn nuôi nào sau đây là biểu hiện của nền nông nghiệp hiện đại ?

 

A. Chăn nuôi chăn thả.


 

B. Chăn nuôi chuồng trại.


 

C. Chăn nuôi công nghiệp.


 

D. Chăn nuôi nửa chuồng trại.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
9 tháng 9 2019 lúc 15:05

Giải thích: Mục I, SGK/114 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Phát triển chăn nuôi góp phân tạo ra nền nông nghiệp bền vững vì

 

A. Chăn nuôi phát triển sẽ thúc đẩy nhanh trồng trọt phát triển và ngược lại.


 

B. Sản phẩm chăn nuôi sẽ dần thay thế cho sản phẩm của trồng trọt.


 

C. Chăn nuôi có hiệu quả kinh tế cao hơn so với trồng trọt.


 

D. Chăn nuôi có nhiều vai trò hơn so với trồng trọt.


 

Hoàng Gia Bảo

Việc đưa chăn nuôi trở thành ngành chính trong sản xuất nông nghiệp ở các nước đang phát triển là không dễ thực hiện vì

A. dân đông, nhu cầu lương thực lớn

B. cơ sở thức ăn cho chăn nuôi khá ổn định.

C. công nghiệp chế biến ngày càng phát triển.

D. dịch vụ thú y, giống còn hạn chế, công nghệ sinh học ngày càng phát triển

Hoàng Gia Bảo

Ngành nào dưới đây không thuộc cơ cấu ngành công nghiệp chế biến các sản phẩm chăn nuôi?

A. Sữa

B. Thịt hộp

C. Đường

D.

Hoàng Gia Bảo

Loại gia súc nào sau đây được nuôi theo hình thức chăn thả ở vùng cận nhiệt, các vùng khô hạn, hoang mạc và nửa hoang mạc?

A. Cừu

B.

C. Lợn.

D.

Hoàng Gia Bảo

Hình thức chăn nuôi theo hướng chuyên môn hóa là hình thức nào sau đây?

A. Chăn thả

B. Chuồng trại.

C. Nửa chuồng trại

D. Chăn nuôi công nghiệp

Hoàng Gia Bảo

Hình thức chăn nuôi hiện nay đem lại hiệu quả cao

A. Chăn nuôi theo lối quảng canh

B. Chăn nuôi tập trung theo hệ thống chuồng trại

C. Chăn nuôi công nghiệp theo hướng chuyên môn hoá

D. Chăn nuôi bán công nghiệp

Hoàng Gia Bảo

Ở địa phương em hiện nay đang có những hình thức và hướng chăn nuôi nào?

Hoàng Gia Bảo

Ngành chăn nuôi có ảnh hưởng như thế nào đến ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp thực phẩm?

A. Cung cấp nguyên liệu

B. Mở rộng thị trường tiêu thụ

C. Cung cấp nhân công

D. Cung cấp cơ sở vật chất - khoa học kĩ thuật.

Hoàng Gia Bảo

Hiện nay, cơ sở thức ăn cho chăn nuôi đã có những tiến bộ vượt bậc do nguyên nhân nào sau đây?

A. Áp dụng tiến bộ của khoa học kĩ thuật

B. Thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng

C. Lực lượng lao động dồi dào, có nhiều kinh nghiệm

D. Hình thức chăn nuôi có nhiều thay đổi theo hướng chuyên môn hóa

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN