Hoàng Gia Bảo

 

A. Trang trại.     

B. Hợp tác xã.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
6 tháng 12 2018 lúc 15:53

Giải thích: Mục III, SGK/106 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Em hãy phân biệt những đặc điểm cơ bản của ba hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp là: trang trại, thể tổng hợp nông nghiệp, vùng nông nghiệp

Hoàng Gia Bảo

Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp cao nhất là đặc điểm của tổ chức ãnh thổ nông nghiệp nào sau đây?

A. Trang trại

B. Thể tổng hợp nông nghiệp

C. Vùng nông nghiệp

D. Nông trường quốc doanh

Hoàng Gia Bảo

Em hãy phân biệt những đặc điểm cơ bản của hai hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.

Hoàng Gia Bảo

Em hây nêu ví dụ về các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta hiện nay.

Hoàng Gia Bảo

Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đơn giản nhất là

A. Vùng công nghiệp

B. Khu công nghiệp tập trung

C. Điểm công nghiệp

D. Trung tâm công nghiệp

Hoàng Gia Bảo

 

A. Vùng công nghiệp.


 

C. Điểm công nghiệp.


 

Hoàng Gia Bảo

D. trung tâm công nghiệp.

Hoàng Gia Bảo

Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đơn giản nhất là

A. Vùng công nghiệp

B. Khu công nghiệp tập trung

C. Điểm công nghiệp

D. Trung tâm công nghiệp

Hoàng Gia Bảo

Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây có quy mô lớn nhất?

A. khu công nghiệp.

B. điểm công nghiệp.

C. vùng công nghiệp.

D. trung tâm công nghiệp.