Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu diện tích rừng trồng mới tập trung phân theo các loại rừng : sản xuất , phòng hộ , đặc dụng ở nước ta năm 2013 lần lượt là

A. 93,3% , 6,2% , 0,5%.

B. 87,6% , 5,7% , 6,7% .

C. 75,5% , 22,8% , 1,7%.

D. 80,4% , 18,4% , 1,2%.

Nguyễn Vũ Thu Hương
8 tháng 10 2019 lúc 17:35

 Giải thích : Cơ cấu diện tích rừng trồng mới tập trung phân theo các loại rừng: sản xuất, phòng hộ, đặc dụng ở nước ta năm 2013 lần lượt là 93,3%, 6,2% và 0,5%

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng của nước ta qua các năm (Đơn vị: %)

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng của nước ta qua các năm là

A. biểu đồ đường

B. biểu đồ kết hợp

C. biểu đồ cột

D. biểu đồ miền

Hoàng Gia Bảo

Ở lưu vực của sông, rừng phòng hộ thường được trồng ở đâu? Vì sao trồng ở đó?

Hoàng Gia Bảo

Để thể hiện cơ cấu sản lượng lúa gạo sản xuất và xuất khẩu của thế giới phân theo các quốc gia năm 2010, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Tròn.

B. Miền

C. Đường

D. Cột ghép.

Hoàng Gia Bảo

B. Biểu đồ tròn

C. Biểu đồ miền.

D. Biểu đồ kết hợp ( cột, đường ).

Hoàng Gia Bảo

Vì sao ngành công nghiệp sản xuất kim loại màu lại tập trung ở các nước phát triển?

Hoàng Gia Bảo

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế từ khu vực sản xuất vật chất sang khu vực sản xuất phi vật chất là đặc điểm nhóm nước nào?

A. Các nước công nghiệp mới

B. Các nước phát triển

C. Các nước đang phát triển

D. Các ý trên đúng

Hoàng Gia Bảo

Diện tích rừng bị suy giảm do khai thác quá mức hiện nay ở các nước

A. Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia

B. Liên Bang Nga, Hoa Kỳ, Braxin

C. Braxin, Công Gô, Indonesia

D. Hoa Kỳ, Braxin, Ấn Độ

Hoàng Gia Bảo

Tại sao diện tích rừng ở các nước đang phát triển ngày càng bị thu hẹp?

A. Khai thác gỗ

B. Khai thác rừng bừa bãi

C. Đô thị hoá

D. Sự phát triển kinh tế - xã hội