Hoàng Gia Bảo

Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên ?

A. Diện tích rừng phòng hộ trồng mới không thay đổi qua các năm.

B. Rừng trồng mới chủ yếu là rừng sản xuất.

C. Rừng đặc dụng được trồng mới là nhiều nhất.

D. Tổng diện tích rừng trồng mới tăng gống nhau qua các năm.

Nguyễn Vũ Thu Hương
11 tháng 3 2019 lúc 13:32

 Giải thích : Qua bảng số liệu, rút ra nhận xét:

- Rừng sản xuất tăng liên tục và tăng thêm 63,3 nghìn ha. Rừng sản xuất tăng nhanh chủ yếu do trồng mới.

- Rừng phòng hộ và rừng đặc dụng nhìn chung là giảm nhưng không ổn định.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu diện tích rừng trồng mới tập trung phân theo các loại rừng : sản xuất , phòng hộ , đặc dụng ở nước ta năm 2013 lần lượt là

A. 93,3% , 6,2% , 0,5%.

B. 87,6% , 5,7% , 6,7% .

C. 75,5% , 22,8% , 1,7%.

D. 80,4% , 18,4% , 1,2%.

Hoàng Gia Bảo

Ở lưu vực của sông, rừng phòng hộ thường được trồng ở đâu? Vì sao trồng ở đó?

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào bảng số liệu trên, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về sản lượng lúa gạo sản xuất và xuất khẩu của thế giới phân theo các quốc gia năm 2010?

A. Đây là các quốc gia sản xuất và xuất khẩu gạo chủ yếu, hầu hết thuộc khu vực châu Á gió mùa

B. Trung Quốc và Ẩn Độ có sản lượng lúa gạo lớn nhất thế giới nhưng lượng xuất khẩu lúa gạo lớn nhất thế giới là Thái Lan và Việt Nam

C. Sản lượng gạo xuất khẩu của thế giới, của mỗi quốc gia chiếm tỉ lệ lớn so với sản lượng lúa gạo sản xuất

D. Hoa Kì có sản lượng lúa gạo sản xuất nhỏ nhưng lại có sản lượng lúa gạo xuất khẩu khá lớn

Hoàng Gia Bảo

Diện tích rừng suy giảm chủ yếu do

A. Cháy rừng

B. Chiến tranh

C. Khai thác quá mức

D. Xây dựng các nhà máy thủy điện

Hoàng Gia Bảo

Tăng sản lượng nông nghiệp chủ yếu do mở rộng diện tích đất trồng trọt đó là hình thức?

A. Quảng canh

B. Xen canh

C. Thâm anh

D. Xen canh và thâm canh

Hoàng Gia Bảo

Diện tích, dân số thế giới và các châu lục, thời kì 1995 – 2005

Hoàng Gia Bảo

Tại sao phải chú trọng đến việc trồng rừng?

Hoàng Gia Bảo

Trên thế giới rừng đang bị tàn phá nghiêm trọng chủ yếu do nguyên nhân nào sau đây?

A. Cháy rừng

B. Chiến tranh

C. Khai thác bừa bãi, quá mức

D. Khai thác khoáng sản, thủy điện

Hoàng Gia Bảo

Trên bản đồ nông nghiệp Việt Nam, để thể hiện diện tích trồng cây công nghiệp các tỉnh, cần sử dụng phương pháp bản đồ nào sau đây

A. Phương pháp kí hiệu

B. Phương pháp chấm điểm

C. Phương pháp bản đồ - biểu đồ

D. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động

Hoàng Gia Bảo

Trên bản đồ lâm nghiệp và thủy sản, để thể hiện sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng của các tỉnh trong năm, cần sử dụng phương pháp bản đồ nào sau đây

A. Phương pháp kí hiệu

B. Phương pháp chấm điểm

C. Phương pháp bản đồ - biểu đồ

D. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động