Hoàng Gia Bảo

Đặc điểm điển hình của sản xuất nông nghiệp, nhất là trong trồng trọt đó là

 

A. Có tính mùa vụ. 


 

B. Không có tính mùa vụ.


 

C. Phụ thuộc vào đất trồng.


 

D. Phụ thuộc vào nguồn nước.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
10 tháng 3 2017 lúc 9:18

Hướng dẫn: Mục I, SGK/104 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Đàm thành
Xem chi tiết
Đàm thành
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết