Hoàng Gia Bảo

Trong sản xuất nông nghiệp cần hiểu biết và tôn trọng các quy luật tự nhiên vì

 

A. Nông nghiệp trở thành nhanh sản xuất hàng hóa.


 

B. Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên.


 

C. Quy mô và phương hướng sản xuất phụ thuộc nhiều vào đất đai.


 

D. Con người không thể làm thay đổi được tự nhiên


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
1 tháng 1 2020 lúc 4:49

Hướng dẫn: Mục I, SGK/104 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào tự nhiên, đặc điểm này bắt nguồn từ yếu tố nào

A. Đất trồng

B. Cây trồng và vật nuôi

C. Địa hình

D. Ý A và B

Hoàng Gia Bảo

Các điều kiện tự nhiên quan trọng hàng đầu trong sản xuất nông nghiệp là

A. Đất, nước, sinh vật

B. Đất, nước, khí hậu

C. Nước, khí hậu, sinh vật

D. Khí hậu, sinh vật, khoáng sản

Hoàng Gia Bảo

Công đoạn sản xuất nông nghiệp nào dưới đây làm thay đổi tinh chất đất nhiều nhất ?

A. Cày bừa    

B. Làm cỏ    

C. Bón phân    

D. Gieo hạt

Hoàng Gia Bảo

Tác động của con người trong hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp có thể làm biến đổi tính chất đất không? Hãy cho ví dụ chứng minh.

Hoàng Gia Bảo

Việc đưa chăn nuoi trở thành ngành chính trong sản xuất nông nghiệp ở các nước đang phát triển là không dễ thực hiện vì

A. Dân đông, nhu cầu lương thực lớn

B. Cơ sở thức ăn cho chăn nuôi khá ổn định

C. Công nghiệp chế biến ngày càng phát triển

D. Dịch vụ thú y, giống còn hạn chế, công nghiệp sinh học ngày càng phát triển

Hoàng Gia Bảo

Việc đưa chăn nuôi trở thành ngành chính trong sản xuất nông nghiệp ở các nước đang phát triển là không dễ thực hiện vì

A. dân đông, nhu cầu lương thực lớn

B. cơ sở thức ăn cho chăn nuôi khá ổn định.

C. công nghiệp chế biến ngày càng phát triển.

D. dịch vụ thú y, giống còn hạn chế, công nghệ sinh học ngày càng phát triển

Hoàng Gia Bảo

Nông nghiệp trở thành một ngành sản xuất hàng hoá dẫn đến việc hình thành

A. Vùng nông nghiệp xuất khẩu

B. Vùng chuyên môn hoá nông nghiệp

C. Vùng sản xuất nông sản

D. Vùng thâm canh, tăng vụ

Hoàng Gia Bảo

Hãy so sánh đặc điểm của sản xuất công nghiệp và sản xuất nông nghiệp?

Hoàng Gia Bảo

Biểu hiện của nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa là

 

A. Sử dụng nhiều công cụ thủ công và sức người.


 

B. Chủ yếu tạo ta sản phẩm để tiêu dùng tại chỗ.


 

C. Hình thành và phát triển các vùng chuyên môn hóa.


 

D. Sản xuất theo lới quảng canh để không ngừng tăng sản xuất.


 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN