Hoàng Gia Bảo

Cây lúa gạo thích hợp với điều kiện sinh thai nào sau đây ?

A. Khí hậu ẩm , khô ,đất màu mỡ.

B. Khí hậu nóng , đất ẩm.

C. Khí hậu khô, đất thoát nước.

D. Khí hậu nóng , ẩm , chân ruộng ngập nước , đất phù sa.

Nguyễn Vũ Thu Hương
23 tháng 5 2017 lúc 17:29

 Giải thích : Mục I, SGK/108 địa lí 10 cơ bản

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Với đặc điểm sinh thái: đất phù sa, ưa khí hậu nóng ẩm, chân ruộng ngập nước, thích hợp nhất loại cây lương thực?

A. Ngô

B. Lúa mì

C. Lúa gạo

D. Cao lương

Hoàng Gia Bảo

Sự biến đổi khí hậu từ khô hạn sang ẩm ướt dẫn đến hệ quả nào sau đây

A. Thực vật trở nên nghèo nàn

B. Mực nước sông ngòi bị hạ thấp

C. Làm giảm quá trình xói mòn, rửa trôi

D. Quá trình phá hủy đá và hình thành đất nhanh hơn

Hoàng Gia Bảo

Sự biến đổi khí hậu từ khô hạn sang ẩm ướt dẫn đến hệ quả nào sau đây?

A. Thực vật trở nên nghèo nàn

B. Mực nước sông ngòi bị hạ thấp

C. Làm giảm quá trình xói mòn, rửa trôi

D. Quá trình phá huỷ đá và hình thành đất nhanh hơn

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao miền ven Đại Tây Dương của Tây Bắc châu Phi cũng nằm ở vĩ độ như ờ nước ta, nhưng có khí hậu nhiệt đới khô, còn nước ta lại có khí hậu nhiệt đới ẩm, mưa nhiều?

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 16.4 (trang 61 - SGK) và kiến thức đã học, hãy cho biết:

- Ở vùng chí tuyến, bờ nào của lục địa có khí hậu ẩm, mưa nhiều, bờ nào của lục địa có khí hậu khô? Tại sao?

- Ở vùng ôn đới, bờ đại dương nào có khí hậu lạnh, ít mưa, bờ lục địa nào có khí hậu ấm áp, mưa nhiều?

Hoàng Gia Bảo

Đất đài nguyên diễn ra trong điều kiện khí hậu nào sau đây

A. Thừa ẩm, nhiệt độ thấp

B. Thừa ẩm, nhiệt độ cao

C. Thiếu ẩm, nhiệt độ thấp

D. Thiếu ẩm, nhiệt độ cao

Hoàng Gia Bảo

Diện tích đất ở các vùng khí hậu nhiệt đới khô ngày càng bị sa mạc hoá chủ yếu do

A. Bị rửa trôi xói mòn

B. Đốt rừng làm rẫy

C. Thiếu công trình thuỷ lợi

D. Không có người sinh sống

Hoàng Gia Bảo

Tài nguyên đất, khoáng sản, nước, khí hậu, sinh vât trong phân loại thì theo cách nào?

A. Theo công dụng kinh tế

B. Theo thuộc tính tự nhiên

C. Theo khả năng có thể bị hao kiệt

D. Các ý trên sai

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 14.1 - Các đới khí hậu trên trái đất , cho biết đới khí hậu ôn đới nằm giữa các đới khí hậu nào .

 

A. Đới khí hậu cực và đợi khí hậu cận nhiệt.


 

B. Đới khí hậu cận cực và đới khí hậu nhiệt đới.


 

C. Đới khí hậu cực và đới khí hậu nhiệt đới.


 

D. Đới khí hậu cận cực và đới khí hậu cận nhiệt.


 

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 14.1 - Các đới khí hậu trên trái đất , cho biết đới khí hậu nhiệt đới thường nằm giữa các đới khí hậu nào .

 

A. Đới khí hậu ôn đới và đới khí hậu cận xích đạo.


 

B. Đới khí hậu cận nhiệt và đới khí hậu xích đạo.


 

C. Đới khí hậu cận nhiệt và đới khí hậu xích đạo.


 

D. Đới khí hậu cận nhiệt và đới khí hậu xích đạo.


 

E. Đới khí hậu ôn đới và đới khí hậu xích đạo.


 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN