Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu kinh tế được hình thành dựa trên chế độ sở hữu là

A. Cơ cấu lãnh thổ.

B. Cơ cấu nhanh và thành phần kinh tế.

C. Cơ cấu thành phần kinh tế.

D. Cơ cấu nhanh kinh tế.

Nguyễn Vũ Thu Hương
29 tháng 7 2017 lúc 7:06

 Giải thích : Mục II, SGK/101 địa lí 10 cơ bản

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu thành phần kinh tế đng diễn ra theo hướng

A. Tăng cường vai trò kinh tế Nhà nước , hạn chế sự phát triển kinh tế ngoài Nhà nước.

B. Phát huy nhiều hình thức sở hữu, nhiều hình thức kinh doanh.

C. Hạn chế sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế.

D. Tập trung cho khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, coi nhẹ khu vực kinh tế trong nước.

Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu theo thành phần kinh tế trên thế giới đang diễn ra theo hướng nào sau đây?

A. Phát huy nhiều hình thức sở hữu và nhiều hình thức tổ chức kinh doanh

B. Lấy thành phần kinh tế nhà nứoc làm chủ đạo, giảm bớt các hình thức sở hữu

C. Tăng tỉ trọng khu vực kinh tế trong nước, giảm tỉ trọng khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

D. Giảm tỉ trọng khu vực kinh tế trong nước, tăng tỉ trọng khi vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu theo thành phần kinh tế trên thế giới đang diễn ra theo hướng nào sau đây?

A. Phát huy nhiều hình thức sở hữu và nhiều hình thức tổ chức kinh doanh.  

B. Lấy thành phần kinh tế nhà nước làm chủ đạo, giảm bớt các hình thức sở hữu.

C. Tăng tỉ trọng khu vực kinh tế trong nước, giảm tỉ trọng khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

D. Giảm tỉ trọng khu vực kinh tế trong nước, tăng tỉ trọng khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu thành phần kinh tế đang diễn ra theo chiều hướng nào sau đây?

A. Phát huy nhiều hình thức sở hữu

B. Nhiều hình thức tổ chức kinh doanh

C. Tập trung vào một số công ty Nhà nước

D. Ý A và B đúng

Hoàng Gia Bảo

Hãy phân biệt các bộ phận hợp thành cơ cấu nền kinh tế

Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu nền kinh tế gồm có cơ cấu nào sau đây?

A. Cơ cấu ngành kinh tế

B. Cơ cấu thành phần kinh tế

C. Cơ cấu lãnh thổ

D. Các ý trên đúng

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào bảng 26 (trang 101 - SGK), hãy nhận xét về cơ cấu ngành và sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo nhóm nước và ở Việt Nam.

Hoàng Gia Bảo

Trong cơ cấu kinh tế, thì cơ cấu nào có vai trò quan trọng hơn cả?

A. Cơ cấu lãnh thổ

B. Cơ cấu ngành kinh tế

C. Cơ cấu thành phần kinh tế

D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Hoàng Gia Bảo

Hãy trình bày cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi. Tại sao trong cơ cấu dân số thì cơ cấu dân số theo giới tính và dô tuổi là hai loại cơ cấu quan trọng nhất trong sự phát triển kinh tế và xã hội của một quốc gia?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN