trần thị phương thảo

Hấp  thụ hết 20,16 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch  chứa  KOH a(mol/l),  NaOH b(mol/l) và K2CO3 a (mol/l) thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch BaCl2 thu được 39,4 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ a: b gần bằng giá trị nào sau đây nhất?

A.1,2                              B.1,6                                     C.2,0                                            D.0,8

Nguyễn Hồng Đức
4 tháng 12 2018 lúc 21:49

D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch chứa K2CO3 0,2M và NaOH x mol/lít, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch BaCl2 dư, thu được 11,82 gam kết tủa. Giá trị của x là:

A. 1,6

B. 1,4

C. 1,0

D. 1,2

Nguyễn Hoàng Nam

Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm K2CO3 0,2M và KOH x mol/lít, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư), thu được 11,82 gam kết tủa. Giá trị của X là

A. 1,6

B. 1,2

C. 1,0

D. 1,4

Nguyễn Hoàng Nam

Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít C O 2 (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm K 2 C O 3 0,2M và KOH x mol/lít, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch B a C l 2  (dư), thu được 11,82 gam kết tủa. Giá trị của x là:

A. 1,0

B. 1,2

C. 1,4

D. 1,6

Nguyễn Hoàng Nam

Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm K2CO3 0,2M và KOH x mol/lít, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư), thu được 11,82 gam kết tủa. Giá trị của x là 

A. 1,4

B. 1,0.

C. 1,2

D. 1,6

Nguyễn Hoàng Nam

Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm K2CO3 0,2M và KOH x mol/lít, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư), thu được 11,82 gam kết tủa. Giá trị của x là:

A. 1,4

B. 1,0

C. 1,2

D. 1,6

Nguyễn Hoàng Nam

Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm K2CO3 0,2M và KOH x mol/lít, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư), thu được 11,82 gam kết tủa. Giá trị của x là:

A. 1,6

B. 1,2

C. 1,0

D. 1,4

Nguyễn Duy Linh
Nguyễn Hoàng Nam

Hấp thụ hết 1,12 lít (đktc) khí CO2 vào 100 ml dung dịch gồm Na2CO3 0,1M và NaOH x mol/lít, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ dung dịch Y tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư), thu được 5,91 gam kết tủa. Giá trị của x là 

A. 1,2.

B. 0,8.

C. 0,5.

D. 0,7.

Nguyễn Hoàng Nam

Hấp thụ hết 1,12 lít (đktc) khí CO2 vào 100 ml dung dịch gồm Na2CO3 0,1M và NaOH x mol/lít, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ dung dịch Y tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư), thu được 5,91 gam kết tủa. Giá trị của x là

A. 1,2.

B. 0,8.

C. 0,5.

D. 0,7.


Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)