Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu nghành kinh tế của các nước đang phát triển có đặc điểm là

A. Tỉ trọng nghành nông – lâm – ngư nghiệp rất cao.

B. Tỉ trọng nghành nông – lâm – ngư nghiệp có xu hướng giảm nhanh.

C. Tỉ trọng các nghành tương đương nhau.

D. Tỉ trọng nghành nông – lâm – ngư nghiệp rất thấp.

Nguyễn Vũ Thu Hương
9 tháng 4 2019 lúc 10:21

 Giải thích :Cơ cấu nghành kinh tế của các nước đang phát triển có đặc điểm là:

- Ngành ngành nông – lâm – ngư có xu hướng giảm mạnh và giảm 19,7%.

- Ngành công nghiệp – xây dựng tăng 10,8% và ngành dịch vụ tăng 8,9%

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Vai trò quan trọng nhất của nông nghiệp mà không nghành nào có thể thay thế được là

 

A. Cung cấp nguyên liệu cho các nghành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.


 

B. Cung cấp lương thực, thực phẩm đảm bảo sự tồn tại và phát triern của xã hội loài người.


 

C. Tạo việc làm cho người lao động.


 

D. Sản xuất ra những mặt hàng xuất khẩu để tăng nguồn thu ngoại tệ.


 

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

 

Khu vực GDP (tỉ USD) Trong đó
Nông - lâm - ngư nghiệp Công nghiệp - xây dựng Dịch vụ
Các nước thu nhập thấp 1253,0 288,2 313,3 651,5
Các nước thu nhập trung bình 6930,0 693,0 2356,2 3880,8
Các nước thu nhập cao 32715,0 654,3 8833,1 23227,6
Toàn thế giới 40898,0 1635,9 13087,4 26174,7

a) Hãy vẽ bốn biểu đồ (hình tròn) thể hiện cơ cấu ngành trong GDP.

b) Nhận xét về cơ cấu ngành kinh tế của các nhóm nước.

Hoàng Gia Bảo

Tại sao ở phần lớn các nước đang phát triển, ngành chăn nuôi chiếm tỉ trọng rất nhỏ trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp?

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Một số sản phẩm nông - lâm - ngư nghiệp của thế giới, thời kì 1990 – 2010

 

Để thể hiện tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm nông - lâm - ngư nghiệp của thê giới,

thời kì 1990 - 2010 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Đường.

B. Tròn.

C. Miền

D. Cột ghép.

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Cơ cấu GDP của thế giới và các nhóm nước, thời kì 1980 - 2004 

Đơn vị: %

 

 

 

 

I. Nông – lâm – ngư nghiệp, II. Công nghiệp – Xây dựng, III. Dịch vụ.

Để thể hiện cơ cấu GDP của thế giới và các nhóm nức, thời kì 1980 – 2004 theo bảng số liệu,

biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

 

A. Miền.

B. Đường.

C. Cột ghép.

D. Cột chồng.

Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu nghành kinh tế của các nhóm nước và thế giới đang có sự chuyển dịch theo hướng

A. Giảm tỉ trọng nghành nông – lâm – ngư nghiệp, tăng tỉ trọng nghành công nghiệp – xây dựng.

B. Tăng tỉ trọng nhanh nông – lâm – ngư nghiệp, giảm tỉ trọng nhanh dịch vụ.

C. Giữ nguyên tỉ trọng nhanh nông – lâm – ngư nghiệp, thay đổi tỉ trọng nhanh công nghiệp – xây dựng và dịch vụ.

D. Giảm tỉ trọng nhanh nông – lâm – ngư nghiệp, tăng tỉ trọng nghành dịch vụ.

Hoàng Gia Bảo

Tại sao tỉ trọng của ngành công nghiệp trong cơ cấu GDP là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá trình độ phát triển kinh tế?

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)