Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu ngành kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là

A. Tỉ trọng nghành nông - lâm – ngư nghiệp rất nhỏ, tỉ trọng nghành dịch vụ rất cao.

B. Tỉ trọng nghành nông - lâm – ngư nghiệp còn tương đối nhỏ.

C. Tỉ trọng các nghành tương đương nhau.

D. Tỉ trọng nghành công nghiệp – xây dựng cao nhất.

Nguyễn Vũ Thu Hương
20 tháng 9 2018 lúc 15:23

 Giải thích :Các nước phát triển có cơ cấu ngành kinh tế: khu vực I chiếm tỉ trọng rất nhỏ (1,6%) và có xu hướng giảm (giảm 1,4%). Khu vực II, III chiếm tỉ trọng rất lớn, đặc biệt là khu vực III (74%), có xu hướng tăng (khu vực III – tăng 10%).

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Tại sao ở phần lớn các nước đang phát triển, ngành chăn nuôi chiếm tỉ trọng rất nhỏ trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp?

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

 

Khu vực GDP (tỉ USD) Trong đó
Nông - lâm - ngư nghiệp Công nghiệp - xây dựng Dịch vụ
Các nước thu nhập thấp 1253,0 288,2 313,3 651,5
Các nước thu nhập trung bình 6930,0 693,0 2356,2 3880,8
Các nước thu nhập cao 32715,0 654,3 8833,1 23227,6
Toàn thế giới 40898,0 1635,9 13087,4 26174,7

a) Hãy vẽ bốn biểu đồ (hình tròn) thể hiện cơ cấu ngành trong GDP.

b) Nhận xét về cơ cấu ngành kinh tế của các nhóm nước.

Hoàng Gia Bảo

Vai trò quan trọng nhất của nông nghiệp mà không nghành nào có thể thay thế được là

 

A. Cung cấp nguyên liệu cho các nghành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.


 

B. Cung cấp lương thực, thực phẩm đảm bảo sự tồn tại và phát triern của xã hội loài người.


 

C. Tạo việc làm cho người lao động.


 

D. Sản xuất ra những mặt hàng xuất khẩu để tăng nguồn thu ngoại tệ.


 

Hoàng Gia Bảo

Tại sao tỉ trọng của ngành công nghiệp trong cơ cấu GDP là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá trình độ phát triển kinh tế?

Hoàng Gia Bảo

Tại sao tỉ trọng của ngành công nghiệp trong cơ cấu GDP là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá trình độ phát triển kinh tế?

Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu nghành kinh tế của các nước đang phát triển có đặc điểm là

A. Tỉ trọng nghành nông – lâm – ngư nghiệp rất cao.

B. Tỉ trọng nghành nông – lâm – ngư nghiệp có xu hướng giảm nhanh.

C. Tỉ trọng các nghành tương đương nhau.

D. Tỉ trọng nghành nông – lâm – ngư nghiệp rất thấp.

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Cơ cấu GDP của thế giới và các nhóm nước, thời kì 1980 - 2004 

Đơn vị: %

 

 

 

 

I. Nông – lâm – ngư nghiệp, II. Công nghiệp – Xây dựng, III. Dịch vụ.

Để thể hiện cơ cấu GDP của thế giới và các nhóm nức, thời kì 1980 – 2004 theo bảng số liệu,

biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

 

A. Miền.

B. Đường.

C. Cột ghép.

D. Cột chồng.

Hoàng Gia Bảo

Tỉ trọng của ngành công nghiệp trong cơ cấu GDP càng cao chúng tỏ

A. GDP/người cao

B. tuổi thọ trung bình cao

C. môi trường càng bị ô nhiễm

D. trình độ phát triển kinh tế của nước đó càng cao.

Hoàng Gia Bảo

Các nước phát triển có tỉ trọng ngành dịch vụ trong GDP cao không phải do

A. cơ cấu dân số trẻ

B. trình độ phát triển kinh tế cao.

C. năng suất lao động xã hội cao

D. chất lượng cuộc sống của dân cư cao, sức mua lớn

Hoàng Gia Bảo

Tỉ trọng trong GDP của ngành công nghiệp và xây dựng ở Việt Nam năm 2004 là bao nhiêu?

A. 26%      

B. 32%

C. 41%      

D. 52%

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN