Hoàng Gia Bảo

 

 

 


C. Biểu đồ đường.     


D. Biểu đồ cột ghép.


Nguyễn Vũ Thu Hương
21 tháng 2 2019 lúc 7:11

Đáp án: B

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của một số nước, năm 2000

theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

 

A. Đường 

B. Tròn

C. Miền       

D. Cột ghép

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đay là đúng

 

A. Ở Ấn Độ, gần 50% lao động làm việc ở khu vực 2.


 

C. Ở Bra – xin ,tỉ lệ lao động ở khu vực 2 thấp hơn ở Ấn Độ nhưng cao hơn so với ở Anh.


 

Giải thích: Dựa vào biểu đồ, rút ra nhận xét sau:


- Ấn Độ có khu vực II, III thấp hơn nhiều so với Anh và Bra-xin.


Cho bảng số liệu:


Hoàng Gia Bảo

B. Biểu đồ tròn

C. Biểu đồ miền.

D. Biểu đồ kết hợp ( cột, đường ).

Hoàng Gia Bảo

Vẽ biểu đồ theo bảng số liệu thể hiện cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của Pháp, Mê-hi-cô và Việt Nam năm 2000 (trang 92 - SGK). Nhận xét.

Hoàng Gia Bảo

Để thể hiện bình quân lương thực theo đầu người của một số nước trên thế giới năm 2014, biểu đồ thích hợp nhất là

A. Biểu đồ cột.

B. Biểu đồ tròn.

C. Biểu đồ miền.

D. Biểu đồ kết hợp ( cột, đường ).

Hoàng Gia Bảo

Để thể hiện bình quân lương thực theo đầu người của một số nước trên thế giới năm 2014, biểu đồ thích hợp nhất là

A. Biểu đồ cột.

B. Biểu đồ tròn.

C. Biểu đồ miền.

D. Biểu đồ kết hợp ( cột, đường ).

Hoàng Gia Bảo

Để thể hiện bình quân lương thực theo đầu người của một số nước trên thế giới năm 2014, biểu đồ thích hợp nhất là

A. Biểu đồ cột.

B. Biểu đồ tròn.

C. Biểu đồ miền.

D. Biểu đồ kết hợp ( cột, đường ).

Hoàng Gia Bảo

Để thể hiện bình quân lương thực theo đầu người của một số nước trên thế giới năm 2014, biểu đồ thích hợp nhất là

A. Biểu đồ cột.

B. Biểu đồ tròn.

C. Biểu đồ miền.

D. Biểu đồ kết hợp ( cột, đường ).

Hoàng Gia Bảo

Để thể hiện bình quân lương thực theo đầu người của một số nước trên thế giới năm 2014, biểu đồ thích hợp nhất là

A. Biểu đồ cột.

B. Biểu đồ tròn.

C. Biểu đồ miền.

D. Biểu đồ kết hợp ( cột, đường ).