Hoàng Gia Bảo

Bộ phận dân số nào sau đây thuộc nhóm dân số hoạt động kinh tế ?

 

A. Nội trợ.


 

B. Những người tàn tật.


 

C. Học sinh, sinh viên.


 

D. Những người có nhu cầu lao động nhưng chưa có việc làm.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
12 tháng 5 2019 lúc 10:26

Giải thích: Mục II, SGK/91 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Bộ phận dân số nào sau đây thuộc nhóm dân số không hoạt động kinh tế ?

 

A. Những người đang làm việc trong các nhà máy.


 

B. Những người nông dân đang làm việc trên ruộng đồng.


 

C. Học sinh, sinh viên.


 

D. Có nhu cầu lao động nhưng chưa có việc làm.


 

Hoàng Gia Bảo

Nhóm dân số hoạt động kinh tế bao gồm những nào sau đây?

A. Người có việc làm ổn định

B. Người có việc làm tạm thời

C. Người có nhu cầu lao động nhưng chưa có việc làm

D. Các ý trên đúng

Hoàng Gia Bảo

Bộ phận dân số trong độ tuổi quy định có khả năng tham gia lao động được gọi là

 

A. nguồn lao động.


 

B. Lao động đang hoạt động kinh tế .


 

C. Lao động có việc làm.


 

D. Những người có nhu cầu về việc làm.


 

Hoàng Gia Bảo

Dân số hoạt động kinh tế bao gồm

A. những người có việc làm ổn định, việc làm tạm thời, học sinh, sinh viên         

B. những người có việc làm ổn định, việc làm tạm thời, những người nội trợ       

C. những người có việc làm ổn định, việc làm tạm thời, những người có nhu cầu lao động nhưng chưa có việc làm                             

D. học sinh, sinh viên, những người nội trợ, những người thuộc tình trạng khác không tham gia lao động

Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu dân số già và cơ cấu dân số trẻ có những thuận lợi và khó khăn gì đối với việc phát triển kinh tế và xã hội?

Hoàng Gia Bảo

Tỉ lệ dân số hoạt động so với tổng số dân ngày càng tăng lên không phải do nguyên nhân nào sau đây?

A. Trình độ lực lượng lao động ngày càng cao

B. Tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng

C. Số người trong độ tuổi lao động có xu hướng tăng lên 

D. Công nghiệp và dịch vụ phát triển mạnh tạo việc làm thường xuyên hơn

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của một số nước, năm 2000

Đơn vị: %

Để thể hiện cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của một số nước năm 2000

theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

 

 

A. Đường 

B. Tròn

C. Miền       

D. Cột ghép

Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu dân sô thể hiện được tinh hình sinh tử, tuổi thọ, khả năng phát triển dân số và nguồn lao động của một quốc gia.

 

A. Cơ cấu dân số theo lao động.


 

B. Cơ cấu dân số theo giới.


 

C. Cơ cấu dân số theo độ tuổi.


 

D. Cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa.


 

Hoàng Gia Bảo

Hãy nêu một vài hoạt động kinh tế của con người có tác động phá hủy đá.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN