Hoàng Gia Bảo

 

A. Nội trợ.


 

C. Học sinh, sinh viên.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
12 tháng 5 2019 lúc 10:26

Giải thích: Mục II, SGK/91 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

 

A. Những người đang làm việc trong các nhà máy.


 

C. Học sinh, sinh viên.


 

Hoàng Gia Bảo

Nhóm dân số hoạt động kinh tế bao gồm những nào sau đây?

A. Người có việc làm ổn định

B. Người có việc làm tạm thời

C. Người có nhu cầu lao động nhưng chưa có việc làm

D. Các ý trên đúng

Hoàng Gia Bảo

 

A. nguồn lao động.


 

C. Lao động có việc làm.


 

Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu dân số già và cơ cấu dân số trẻ có những thuận lợi và khó khăn gì đối với việc phát triển kinh tế và xã hội?

Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của một số nước, năm 2000

theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

 

A. Đường 

B. Tròn

C. Miền       

D. Cột ghép