Hoàng Gia Bảo

Bộ phận dân số trong độ tuổi quy định có khả năng tham gia lao động được gọi là

 

A. nguồn lao động.


 

B. Lao động đang hoạt động kinh tế .


 

C. Lao động có việc làm.


 

D. Những người có nhu cầu về việc làm.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
5 tháng 11 2019 lúc 5:55

Giải thích: Mục II, SGK/91 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu dân sô thể hiện được tinh hình sinh tử, tuổi thọ, khả năng phát triển dân số và nguồn lao động của một quốc gia.

 

A. Cơ cấu dân số theo lao động.


 

B. Cơ cấu dân số theo giới.


 

C. Cơ cấu dân số theo độ tuổi.


 

D. Cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa.


 

Hoàng Gia Bảo

Trình độ phát triển kinh tế và năng xuất lao động xã hội có ảnh hưởng như thế nào đến ngành dịch vụ?

A. Mạng lưới ngành dịch vụ

B. Sức mua, nhu cầu dịch vụ

C. Sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ.

D. Đầu tư, bổ sung lao động cho ngành dịch vụ

Hoàng Gia Bảo

Bộ phận cơ bản nhất của cơ cấu nền kinh tế, phản ánh trình độ phân công lao động xã hội và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là

A. Cơ cấu nghành kinh tế.

B. Cơ cấu thành phần kinh tế.

C. Cơ cấu lãnh thổ.

D. Cơ cấu lao động.

Hoàng Gia Bảo

Trên thế giới hiện nay số lao động tham gia hoạt động nông nghiệp chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

A. Trên 30%

B. Trên 35%

C. Trên 40%

D. Trên 47%

Hoàng Gia Bảo

Nguồn lao động được phân làm hai nhóm

 

A. Nhóm có việc làm ổn định và nhóm chưa có việc làm.


 

B. Nhóm có việc làm tạm thời và nhóm chưa có việc làm.


 

C. Nhóm dân số hoạt động kinh tế và nhóm dân số không hoạt động kinh tế.


 

D. Nhóm tham gia lao động và nhóm không tham gia lao động.


 

Hoàng Gia Bảo

Trình độ phát triển kinh tế, năng suất lao động xã hội ảnh hưởng đến

A. Sự phân bố các mạng lưới dịch vụ

B. Nhịp điệu phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ

C. Đầu tư, bổ sung lao động cho ngành dịch vụ

D. Sức mua và nhu cầu dịch vụ

Hoàng Gia Bảo

Trình độ phát triển kinh tế, năng suất lao động xã hội ảnh hưởng đế

 

A. Sự phân bố các mạng lưới dịch vụ.


 

B. Nhịp điệu phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ.


 

C. Đầu tư bổ sung lao động cho ngành dịch vụ.


 

D. Sức mua và nhu cầu dịch vụ.


 

Hoàng Gia Bảo

Nhìn vào cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế ta có thể biết được

 

A. Pháp là nước phát triển


 

B. Mê-hi-cô là nước phát triển.


 

C. Việt Nam là nước phát triển.


 

D. Cả ba nước đều là nước phát triển.


 

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của một số nước, năm 2000

Đơn vị: %

Để thể hiện cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của một số nước năm 2000

theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

 

 

A. Đường 

B. Tròn

C. Miền       

D. Cột ghép

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN