Hoàng Gia Bảo

Kiểu tháp ổn định (Nhật) có đặc điểm là :

 

A. Đáy rộng, đỉnh nhọn, hai cạnh thoải.


 

B. Đáy hẹp, đỉnh phình to


 

C. ở giữa tháp thu hẹp, phình to ở phía hai đầu.


 

D. hẹp đáy và mở rộng hơn ở phần đỉnh.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
13 tháng 9 2019 lúc 2:03
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Sự khác biệt giữa tháp thu hẹp với tháp mở rộng là

 

A. Đáy rộng, đỉnh nhịn, ở giữa thu hẹp.


 

B. Đáy hẹo, đỉnh phình to.


 

C. ở giữa tháp phình to, thu hẹp về hai phía đáy và đỉnh tháp .


 

D. hẹp đáy và mở rộng hơn ở phần đỉnh.


 

Hoàng Gia Bảo

Sự khác biệt giữa tháp mở rộng với tháp thu hẹp là

 

A. Đáy rộng, đỉnh nhọn, hai cạnh thoải.


 

B. Đáy hẹp, đỉnh phinh to.


 

C. Đáy rộng, thu hẹp ở giữa, phía trên lại mở ra.


 

D. Hẹp đáy và mở rộng hơn ở phần đỉnh.


 

Hoàng Gia Bảo

Kiểu tháp dân số thu hẹp thích hợp thể hiện tình hình phát triển dân số của quốc gia nào sau đây?

A. Mali

B. Nhật Bản

C. Trung Quốc

D. Bốtxoana

Hoàng Gia Bảo

Kiểu tháp dân số mở rộng thể hiện đặc điểm nào sau đây của dân số?

A. Tỉ suất sinh cao, trẻ em đông, tuổi thọ trung bình thấp, dân số tăng nhanh       

B. Tỉ suất sinh giảm nhanh, nhóm trẻ em ít, gia tăng dân số có xu hướng giảm dần  

C. Tỉ suất sinh thấp, tỉ suất tử thấp ở nhóm trẻ em nhưng cao ở người già, tuổi thọ trung bình cao, dân số ổn định

D. Tỉ suất sinh thấp, tỉ suất tử cao, tuổi thọ trung bình thấp, dân số có xu hưởng giảm

Hoàng Gia Bảo

Tại sao diện tích rừng ở các nước đang phát triển ngày càng bị thu hẹp?

A. Khai thác gỗ

B. Khai thác rừng bừa bãi

C. Đô thị hoá

D. Sự phát triển kinh tế - xã hội

Hoàng Gia Bảo

Kiểu tháp dân số ổn định thích hợp thể hiện tình hình phát triển dân số của quốc gia nào sau đây?

A. Việt Nam

B. Nhật Bản

C. Êtiôpia

D. Trung Quốc

Hoàng Gia Bảo

Ở nơi mặt trời lên thiên đỉnh, vào đúng giữa trưa , tia sáng mặt trời sẽ tạo với bề mặt một góc là

A. 90o   

B. 66o33’’   

C. 23o27’   

D. 180o

Hoàng Gia Bảo

Ở nơi mặt trời lên thiên đỉnh, vào đúng giữa trưa , tia sáng mặt trời sẽ tạo với bề mặt một góc là

A. 90o   

B. 66o33’’   

C. 23o27’   

D. 180o

Hoàng Gia Bảo

Ở nơi mặt trời lên thiên đỉnh, vào đúng giữa trưa , tia sáng mặt trời sẽ tạo với bề mặt một góc là

A. 90o   

B. 66o33’’   

C. 23o27’   

D. 180o

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN