Hoàng Gia Bảo

 

A. Đáy rộng, đỉnh nhọn, hai cạnh thoải.


 

C. ở giữa tháp thu hẹp, phình to ở phía hai đầu.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
13 tháng 9 2019 lúc 2:03
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

 

A. Đáy rộng, đỉnh nhịn, ở giữa thu hẹp.


 

C. ở giữa tháp phình to, thu hẹp về hai phía đáy và đỉnh tháp .


 

Hoàng Gia Bảo

 

A. Đáy rộng, đỉnh nhọn, hai cạnh thoải.


 

C. Đáy rộng, thu hẹp ở giữa, phía trên lại mở ra.


 

Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo

Tại sao diện tích rừng ở các nước đang phát triển ngày càng bị thu hẹp?

A. Khai thác gỗ

B. Khai thác rừng bừa bãi

C. Đô thị hoá

D. Sự phát triển kinh tế - xã hội

Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo

Ở nơi mặt trời lên thiên đỉnh, vào đúng giữa trưa , tia sáng mặt trời sẽ tạo với bề mặt một góc là

A. 90o   

B. 66o33’’   

C. 23o27’   

D. 180o

Hoàng Gia Bảo

Ở nơi mặt trời lên thiên đỉnh, vào đúng giữa trưa , tia sáng mặt trời sẽ tạo với bề mặt một góc là

A. 90o

B. 66o33’’ 

C. 23o27’

D. 180o