trần thị phương thảo

trong giờ học thực hành một học sinh cần xác định sai số tuyệt đối đenta F của một đại lượng F đo gián tiếp. biết đenta X, đenta Y, đenta Z là sai số tuyệt đối tương ứng của các đại lượng X, Y, Z và F=X + Y -Z. hệ thức đúng là

A. đenta F= đenta X+ đenta Y+ đenta Z                      B.đenta F=( đenta X + đenta Y) . đenta Z   

C.đenta F= (đenta X+ đenta Y)/ đenta Z                      D. đenta F= đenta X+ đenta Y- đenta Z

ongtho
18 tháng 2 2015 lúc 8:42

Ta có: \(dF=d\left(X+Y-Z\right)=dX+dY-DZ\)

\(\Rightarrow\Delta F=\Delta X+\Delta Y-\Delta Z\)

Đáp án D nhé

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Cho mạch điện xoay chiều có hai hộp kín X và Y mắc nối tiếp, trong mỗi hộp chứa 2 trong 3 phần tử thuộc loại điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Điện áp đặt vào mạch là u = 200 2 sin 2 πt  (V) với f thay đổi được. Vôn kế lí tưởng đo hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu hộp Y, ampe kế lí tưởng đo cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch. Khi điều chỉnh để f = f1 = 50 Hz thì ampe kế chỉ I1 = 0,4 A và vôn kế chỉ U1 = 0. Khi thay đổi f thì số chỉ của ampe kế thay đổi và khi f = f2 = 100 Hz thì số chỉ của ampe kế đạt cực đại và bằng I2 = 0,5A. Hãy xác định các phần tử nằm trong hộp X và hộp Y

A. X có điện trở Rx và tụ điện có điện dung Cx, Y có cuộn cảm LY và tụ điện có điện dụng CY > CX

B. X có điện trở Rx và cuộn cảm có độ tự cảm Lx, Y có cuộn cảm LY < LX và tụ điện CY

C. X có điện trở Rx và cuộn cảm có độ tự cảm Lx, Y có cuộn cảm LY > LX và tụ điện CY

D. X có điện trở Rx và tụ điện có điện dung Cx, Y có cuộn cảm LY và tụ điện có điện dụng CY < CX

Hoàng Đức Long
Hoàng Đức Long
Hoàng Đức Long

Để xác định độ cứng của một lò xo nhẹ, người ta treo lò xo theo phương thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới móc vào một vật nhỏ có khối lượng m = 500 ± 5 (g). Kích thích cho vật nhỏ dao động điều hòa và đo khoảng thời gian giữa 21 lần liên tiếp vật qua vị trí cân bằng ta được t = 6,3 ± 0,1 (s). Lấy π = 3,14. Cho biết công thức tính sai số tỉ đối của đại lượng đo gián tiếp  y = a n / b m (n, m > 0) là  ∆ y y - = n ∆ a a - + m ∆ b b - . Sai số tỉ đối của phép đo độ cứng lò xo là

A. 4,2%.

B. 7,0%.

C. 8,6%.

D. 6,2%.

Hoàng Đức Long
Hoàng Đức Long

Cho ba hạt nhân X, YZ có số nuclôn tương ứng là A X , A Y , A Z  với  A X = 2 A Y = 0 , 5 A Z . Biết năng lượng liên kết của từng hạt nhân tương ứng là ∆ E Z ; ∆ E Y ; ∆ E X   với ∆ E Z < ∆ E X < ∆ E Y . Sắp xếp các hạt nhân này theo thứ tự tính bền vững giảm dần là

A. Y, X, Z

B. X, Y, Z.

C. Z, X, Y.

D. Y, Z, X

Hoàng Đức Long

Cho ba hạt nhân X, Y và Z có số nuclôn tương ứng là  A X ,   A Y ,   A Z với   A =   2 A Y   =   0 , 5 A Z   . Biết năng lượng liên kết của từng hạt nhân tương ứng là  Δ E X ,   Δ E Y ,   Δ E Z với  Δ E Z < Δ E X < Δ E Y . Sắp xếp các hạt nhân này theo thứ tự tính bền vững giảm dần là:

A. Y, X, Z

B. X, Y, Z

C. Z, X, Y

D. Y, Z, X

Hoàng Đức Long

Cho ba hạt nhân X, Y và Z có số nuclôn tương ứng là A X ,   A Y ,   A Z  với A X = 2 A Y = 0,5 A Z . Biết năng lượng liên kết của từng hạt nhân tương ứng là Δ E X , Δ E Y , Δ E Z  với Δ E Z < Δ E X < Δ E Y . Sắp xếp các hạt nhân này theo thứ tự tính bền vững giảm dần là

A. Y, X, Z

B. X, Y, Z

C. Z, X, Y

D. Y, Z, X


Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)