Hoàng Gia Bảo

Một nước có tỉ lệ nhóm tuổi từ 0 – 14 tuổi là trên 35% nhóm tuổi trên 60 tuổi trở lên là dưới 10% thì được xếp là nước có

 

A. Dân số trẻ.


 

B. Dân số già.


 

C. Dân số trung bình.


 

D. Dân só cao.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
2 tháng 3 2019 lúc 1:53

Giải thích: Mục I, SGK/90 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Một nước có tỉ lệ nhóm tuổi từ 0 – 14 tuổi là dưới 25 %, nhóm tuổi trên 60 trở lên là trên 15% thì được xếp là nước có

 

A. Dân số trẻ.


 

B. Dân số già.


 

C. Dân số trung bình.


 

D. Dân số cao.


 

Hoàng Gia Bảo

Năm 2009, dân số Việt Nam là 85 789 573 người, số người trong độ tuổi dưới 15 tuổi: 21 447 393 người, 60 tuổi trở lên: 7 721 061 người. Tỉ số phụ thuộc là

A. 15,5

B. 51,5

C. 55,1

D. 65,1

Hoàng Gia Bảo

Năm 2009, dân số Việt Nam là 85 789 573 người, số người trong độ tuổi dưới 15 tuổi: 21 447 393 người, 60 tuổi trở lên: 7 721 061 người. Tỉ số phụ thuộc là

A. 15,5%

B. 51,5%

C. 55,1%

D. 65,1%

Hoàng Gia Bảo

Thông thường, nhóm tuổi từ 60 tuổi ( hoặc 65 tuổi ) trở lên được gọi là nhóm

 

A. Trong độ tuổi lao động.


 

B. Trên độ tuổi lao động.


 

C. Dưới độ tuổi lao động.


 

D. Không còn khả năng lao động .


 

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu sau:

Tỉ lệ biết chữ (từ 15 tuổi trở lên) và số năm đến trường (từ 25 tuổi trở lên) trên thế giới năm 2000

 

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về tỉ lệ

biết chữ (từ 15 tuổi trở lên) và số năm đến trường (từ 25 tuổi trở lên) trên thế giới năm 2000

 

 

A. Các nước phát triển có tỉ lệ người biết chữ rất cao và số năm đi học khá cao

B. Các nước đang phát triển có tỉ lệ người biết chữ khá cao, số năm đi học còn thấp     

C. Các nước kém phát triển có tỉ lệ người biết chữ và số năm đi học còn rất thấp

D. Các nước phát triển có tỉ lệ người biết chữ cao hơn khoảng 2 lần và số năm đi học thấp hơn khoảng 6 lần so với các nước kém phát triển

Hoàng Gia Bảo

Để tạo ra sức sản xuất cao nhất cho xã hội, cần sử dụng dân số trong nhóm tuổi nào sau đây?

A. 0 - 14 tuổi

B. 15 - 55 tuổi        

C. 15-59 tuổi (hoặc đến 64 tuổi)

D. Trên 60 tuổi (hoặc trên 65 tuổi)

Hoàng Gia Bảo

Hãy trình bày cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi. Tại sao trong cơ cấu dân số thì cơ cấu dân số theo giới tính và dô tuổi là hai loại cơ cấu quan trọng nhất trong sự phát triển kinh tế và xã hội của một quốc gia?

Hoàng Gia Bảo

Thông thường, nhóm tuổi từ 0 – 14 tuổi được gọi là nhóm

 

A. Trong độ tuổi lao động.


 

B. Trên độ tuổi lao động.


 

C. Dưới độ tuổi lao động.


 

D. Độ tuổi chưa thể lao động .


 

Hoàng Gia Bảo

Tại sao trong cơ cấu dân số thì cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi là quan trọng trong sự nghiệp kinh tế - xã hội của một quốc gia?

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)