trần thị phương thảo

dẫn khí H2S vào 7 ống nghiệm chứa 7 dung dịch sau : Cl2, ZnCl2, FeCl2, FeCl3, CuSO4, MgSO4, Pb(NO3)2. số trường hợp xuất hiện kết tủa là 

A.3                                   B.5                                      C.4                                            D.2

Pham Van Tien
Pham Van Tien 27 tháng 2 2015 lúc 15:38

Chỉ có 3 phản ứng sau tạo kết tủa:

H2S + FeCl2 = FeS + HCl

H2S + CuSO4 = CuS + H2SO4

H2S + Pb(NO3)2 = PbS + HNO3

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Có các dung dịch riêng biệt sau: NaCl, AgNO3, Pb(NO3)2, NH4NO3, ZnCl2, CaCl2, CuSO4, FeCl2. Khi sục khí H2S vào các dung dịch trên, số trường hợp sinh ra kết tủa là

 A. 6.                             

B. 5.                    

C. 3.                    

D. 4

Nguyễn Hoàng Nam

Có các dung dịch riêng biệt sau: NaCl, AgNO3, Pb(NO3)2, NH4NO3, ZnCl2,CaCl2, CuSO4, FeCl2. Khi sục khí H2S vào các dung dịch trên, số trường hợp sinh ra kết tủa là:

A. 6.                          

B. 5.                         

 C. 3.                          

D. 4.

Nguyễn Hoàng Nam

Có 7 dung dịch riêng biệt: Pb(NO3)2, CuSO4, ZnCl2, NaCl, MgSO4, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Ni. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các thí nghiệm sau:

(1) Dẫn khí H2S vào dung dịch Pb(NO3)2

(2) Dẫn khí H2S vào dung dịch CuCl2

(3) Dẫn khí H2S vào dung dịch CuSO4

(4) Cho FeS2 vào dung dịch HCl

(5) Dẫn khí NH3 vào dung dịch AlCl3

(6) Cho dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaAlO2

(7) Cho FeS vào dung dịch HCl

(8) Cho Na2SiO3 vào dung dịch HCl

(9) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch

(10) Cho Na2CO3 vào dung dịch FeCl3.

Số thí nghiệm tạo ra kết tủa là

A. 10                           

B. 8                             

C. 7  

D. 9

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN