Hoàng Gia Bảo

Khu vực nào dưới đây có mật độ dân số dưới 10 người/km2 ?

Nguyễn Vũ Thu Hương
12 tháng 4 2017 lúc 15:09

 Giải thích : Dân cư thưa ở châu Đại Dương, châu Phi. Thậm chí ở châu Đại Dương còn có mật độ khoảng 5 người/km2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Khu vực nào dưới đây có mật độ dân số từ trên 200 người/km2 ?

A. In-đô-nê-xi-a    

Hoàng Gia Bảo

Gió mùa mùa đông khu vực Nam Á và Đông Nam Á có hướng nào sau đây?

A. Tây Nam

B. Tây Bắc

C. Đông Nam

D. Đông Bắc

Hoàng Gia Bảo

Gió mùa mùa đông ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á có hướng nào sau đây?

A. Tây Nam

B. Tây Bắc

C. Đông Nam

D. Đông Bắc

Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo

Ở khu vực Đông Nam Á, quốc gia nào sau đây có tỉ lệ dân thành thị đạt 100%?

A. Thái Lan

B. Philíppin

C. Singapo

D. Inđônêxia

Hoàng Gia Bảo

Gió mùa mùa hạ tác động ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á có hướng chủ yếu nào sau đây?

A. Tây bắc

B. Tây nam

C. Đông bắc

D. Đông nam

Hoàng Gia Bảo

Gió mùa mùa hạ tác động ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á có hướng chủ yếu nào sau đây

A. Tây NamB. Tây Bắc

B. Tây Bắc

C. Đông Nam

D. Đông Bắc

Hoàng Gia Bảo