Hoàng Gia Bảo

Khu vực nào dưới đây có mật độ dân số dưới 10 người/km2 ?

A.   Tây Âu

B. Ô-xtrây-li-a           

C. Đông Nam Á

D. Nam Á

Nguyễn Vũ Thu Hương
12 tháng 4 2017 lúc 15:09

 Giải thích : Dân cư thưa ở châu Đại Dương, châu Phi. Thậm chí ở châu Đại Dương còn có mật độ khoảng 5 người/km2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Khu vực nào dưới đây có mật độ dân số từ trên 200 người/km2 ?

A. In-đô-nê-xi-a    

B. Phía Đông Trung Quốc.

C. Hoa Kì.        

D. Liên Bang Nga.

Hoàng Gia Bảo

Gió mùa mùa đông khu vực Nam Á và Đông Nam Á có hướng nào sau đây?

A. Tây Nam

B. Tây Bắc

C. Đông Nam

D. Đông Bắc

Hoàng Gia Bảo

Gió mùa mùa đông ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á có hướng nào sau đây?

A. Tây Nam

B. Tây Bắc

C. Đông Nam

D. Đông Bắc

Hoàng Gia Bảo

Ở khu vực Đông Nam Á, quốc gia nào sau đây có tỉ lệ dân thành thị đạt 100%?

A. Thái Lan. 

B. Philíppin

C. Singapo. 

D. Inđônêxia.

Hoàng Gia Bảo

Ở khu vực Đông Nam Á, quốc gia nào sau đây có tỉ lệ dân thành thị đạt 100%?

A. Thái Lan

B. Philíppin

C. Singapo

D. Inđônêxia

Hoàng Gia Bảo

Gió mùa mùa hạ tác động ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á có hướng chủ yếu nào sau đây

A. Tây NamB. Tây Bắc

B. Tây Bắc

C. Đông Nam

D. Đông Bắc

Hoàng Gia Bảo

Gió mùa mùa hạ tác động ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á có hướng chủ yếu nào sau đây?

A. Tây bắc

B. Tây nam

C. Đông bắc

D. Đông nam

Hoàng Gia Bảo

Quốc gia nào sau đây có GDP bình quân đầu người cao nhất ở khu vực Đông Nam Á?

A. Singapo.

B. Bruney.

C. Malaixia.

D. Thái Lan.

Hoàng Gia Bảo

Khu vực Đông Nam Á có tỉ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP dao động trong khoảng nào sau đây?

A. < 30%

B. 30 - 50%

C. 51 - 60%

D. 61 - 70%

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN