Hoàng Gia Bảo

Nhận xét nào dưới đây là đúng ?

A. Đại bộ phận dân cư trú ở bán cầu Nam.

B. Đại bộ phận dân cư cư trú ở bán cầu Bắc.

C. Đại bộ phận dân cư cư trú từ 60o bắc trở lên.

D. Đại bộ phận dân cư cư trú từ 40o nam trở xuống.

Nguyễn Vũ Thu Hương
14 tháng 5 2017 lúc 18:09

 Giải thích :Diện tích lục địa chủ yếu ở bán cầu Bắc và đại bộ phận dân cư cũng cư trú ở bán cầu Bắc. Nhiều nhất ở châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Đại bộ phận dân cư thế giới tập trung ở

A. Châu Mĩ      

B. Châu Phi      

C. Châu Đại Dương

D. Châu Á

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 2.4 – Phân bố dân cư châu Á ,SGK Địa Lí 10, cho biết cho biết dân cư Châu Á tập trung chủ yếu ở các khu vực nào.

A. Trung tâm châu Á.

B. Tây Á và Tây Nam Á.

C. Bắc Á và Đông Bắc Á.

D. Đông Á và Nam Á

D. Đông Á và Nam Á


Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 25 (trang 98 - SGK) hoặc bản đồ Phân bố dân cư và các đô thị lớn trên thế giới và bảng 22:

Hãy xác định các khi vực thưa dân và các khu vực tập trung dân cư đông đúc

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 25 (trang 98 - SGK) hoặc bản đồ Phân bố dân cư và các đô thị lớn trên thế giới và bảng 22:

Tại sao lại có sự phân bố dân cư không đồng đều như vậy?

Hoàng Gia Bảo

Tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn thời kì 1900 – 2005 (Đơn vị: %)

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào bảng số liệu 24.1 (trang 93 - SGK), em hãy nhận xét về tình hình phân bố dân cư trên thế giới.

Hiềnn Thảo

Câu 1: Động vật có quan hệ với thực vật về

A. nơi cư trú.

B. nguồn thức ăn.

C. nơi cư trú và nguồn thức ăn.

D. môi trường sinh sống

Câu 2: Sự gia tăng cơ học sẽ làm cho dân số thế giới

A. luôn luôn biến động

B. không thay đổi

C. có ý nghĩa lớn

D. có sự thay đổi về quy mô dân số

Câu 3: Cơ cấu lao động của các nước phát triển có

A. tỉ trọng lao động trong khu vực III rất cao

B. tỉ trọng lao động trong khu vực II rất thấp

C. tỉ trọng lao động trong khu vực I rất cao

D. tỉ trọng lao động trong khi vực III rất thấp

Câu 4 : Ảnh hưởng tích cực nào của đô thị hóa đến chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành kinh tế 

A. Lao động ở khu vực công nghiệp có xu hướng tăng

B. Lao động ở vùng nông thôn có xu hướng giảm

C. Lao động ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh

D. Lao động ở khu vực ngoài nhà nước có có xu hướng giảm

Câu 5: Đô thị hóa làm cho tỉ lệ sinh, tử của thành thị khác như thế nào so với nông thôn ?

A. Tỉ lệ sinh và tử thành thị tương đương nông thôn

B. Tỉ lệ sinh và tử của thành thị cao hơn nông thôn

C. Tỉ lệ sinh và tử của thành thị tăng cao hơn nông thôn

D. Tỉ lệ sinh và tử của thành thị thấp hơn nông thôn

Câu 6: Châu Á có diện tích 31,8 (triệu km2), dân số 4032 (triệu người) thì mật độ dân số sẽ là

A. 162,8 người/km2

B. 126,8 người/km2

C. 182,6 người/km2

D. 128,6 người/km2

Câu 7: Trong nền kinh tế hiện đại, nông nghiệp trở thành một ngành sản xuất hàng hoá thì biểu hiện của xu hướng này là hình thành

A. các hợp tác xã

B. vùng chuyên môn hoá nông nghiệp.

C. vùng sản xuất nông sản.

D. các nông trường quốc doanh

Câu 8: Vai trò quan trọng nhất của nông nghiệp mà không ngành nào có thể thay thế được là

A. cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

B. cung cấp lương thực, thực phẩm đảm bảo sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.

C. tạo việc làm cho người lao động.

D. sản xuất ra những mặt hàng xuất khẩu để tăng nguồn thu ngoại tệ

Hoàng Gia Bảo

Nhận xét nào sau đây là đúng về tình hình phân bố dân cư trên thế giới ?

A. Đại bộ phận dân số sống ở châu Á.

B. Dân số châu Á lại có chiều hướng giảm.

C. Giai đoạn 1650 – 2015, dân số châu Á tăng được 6 triệu người.

D. Giai đoạn 1750 – 1850, dân số châu Á đã giảm.

Hoàng Gia Bảo

Nhận xét nào sau đây là đúng về tinh hình phân bố dân cư trên thế giới ?

A. Dân cư phân bố rất đều giữa các khu vực.

B. Khu vực Đông Á có mật độ dân số lớn nhất.

C. Phân bố dân cư không đều trong không gian.

D. Châu Phi có mật độ dân số cao nhất thế giới.