Hoàng Gia Bảo

Dựa vào bảng 22, hình 25 SGK Địa lí 10, trả lời các câu hỏi sau :

Nhận xét nào dưới đây là đúng ?

A. Đại bộ phận dân cư trú ở bán cầu Nam.

B. Đại bộ phận dân cư cư trú ở bán cầu Bắc.

C. Đại bộ phận dân cư cư trú từ 60o bắc trở lên.

D. Đại bộ phận dân cư cư trú từ 40o nam trở xuống.

Nguyễn Vũ Thu Hương
14 tháng 5 2017 lúc 18:09

 Giải thích :Diện tích lục địa chủ yếu ở bán cầu Bắc và đại bộ phận dân cư cũng cư trú ở bán cầu Bắc. Nhiều nhất ở châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Đại bộ phận dân cư thế giới tập trung ở

A. Châu Mĩ      

B. Châu Phi      

C. Châu Đại Dương

D. Châu Á

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 2.4 – Phân bố dân cư châu Á ,SGK Địa Lí 10, cho biết cho biết dân cư Châu Á tập trung chủ yếu ở các khu vực nào.

A. Trung tâm châu Á.

B. Tây Á và Tây Nam Á.

C. Bắc Á và Đông Bắc Á.

D. Đông Á và Nam Á

D. Đông Á và Nam Á


Giải thích : Dựa vào hình 2.4 – Phân bố dân cư châu Á, SGK/12 Địa Lí 10. Ta thấy dân cư tập trung chủ yếu ở các khu vực phía Đông Á (Đông Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,…) và Nam Á (Ấn Độ),…


Đáp án: D

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 25 (trang 98 - SGK) hoặc bản đồ Phân bố dân cư và các đô thị lớn trên thế giới và bảng 22:

Hãy xác định các khi vực thưa dân và các khu vực tập trung dân cư đông đúc

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 25 (trang 98 - SGK) hoặc bản đồ Phân bố dân cư và các đô thị lớn trên thế giới và bảng 22:

Tại sao lại có sự phân bố dân cư không đồng đều như vậy?

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào bảng số liệu 24.1 (trang 93 - SGK), em hãy nhận xét về tình hình phân bố dân cư trên thế giới.

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu sau:

Tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn thời kì 1900 – 2005 (Đơn vị: %)

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về

tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn thời kì 1900 – 2005.

 

 

A. Tỉ lệ dân nông thôn có xu hướng tăng.  

B. Tỉ lệ dân thành thị có xu hướng giảm.   

C. Dân nông thôn luôn chiếm tỉ trọng cao hơn dân thành thị.

D. Năm 2005, dân nông thôn cao hơn dân thành thị gấp 2 lần.

Hoàng Gia Bảo

Nhận xét nào sau đây là đúng về tình hình phân bố dân cư trên thế giới ?

A. Đại bộ phận dân số sống ở châu Á.

B. Dân số châu Á lại có chiều hướng giảm.

C. Giai đoạn 1650 – 2015, dân số châu Á tăng được 6 triệu người.

D. Giai đoạn 1750 – 1850, dân số châu Á đã giảm.

Hoàng Gia Bảo

Nhận xét nào sau đây là đúng về tinh hình phân bố dân cư trên thế giới ?

A. Dân cư phân bố rất đều giữa các khu vực.

B. Khu vực Đông Á có mật độ dân số lớn nhất.

C. Phân bố dân cư không đều trong không gian.

D. Châu Phi có mật độ dân số cao nhất thế giới.

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu sau:

Tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn thời kì 1900 - 2005 (Đơn vị: %)

Để thể hiện sự thay đổi tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn thời kì 1900 - 2005

theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

 

A. Tròn.

B. Miền.

C. Cột.

D. Đường.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN