Hoàng Gia Bảo

Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của quần cư thành thị ?

A. Các điểm dân cư nằm phân tán theo không gian.

B. Có chức năng sản xuất nông nghiệp.

C. Xuất hiện sớm.

D. Mức độ tập trung dân số cao.

Nguyễn Vũ Thu Hương
1 tháng 8 2018 lúc 5:24

 Giải thích : Mục II, SGK/95 địa lí 10 cơ bản

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Trình bày sự khác nhau cơ bản giữa hai loại quần cư thành thị và nông thôn ( về đặc điểm, về chức năng)

Hoàng Gia Bảo

Đặc điểm nào sau đây là của quần cư nông thôn ?

A. Các điểm dân cư nông thôn nằm phân tán theo không gian

B. Có chức năng san xuất phi nông nghiệp.

C. Quy mô dân số đông.

D. Mức độ tập trung dân số cao.

Hoàng Gia Bảo

Đặc điểm nào sau đây là cơ bản của phân bố dân cư?

A. Phân bố dân cư không đều trong không gian

B. Phân bố dân cư không đều theo thời gian

C. Ý A và B đúng

D. Ý A và B sai

Hoàng Gia Bảo

Tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn thời kì 1900 - 2005 (Đơn vị: %)

Hoàng Gia Bảo

Ngành sản xuất nông nghiệp có những đặc điểm gì? Theo em, đặc điểm nào là quan trọng nhất?

Hoàng Gia Bảo

Ngành sản xuất nông nghiệp có những đặc điểm gì? Theo em đặc điểm nào là quan trọng nhất?

Hoàng Gia Bảo

Sự khác biệt cơ bản giữa sản xuất công nghiệp với sản xuất nông nghiệp là đặc điểm nào dưới đây?

A. Sản xuất công nghiệp cần sự hỗ trợ của nông nghiệp

B. Sản xuất công nghiệp cần trình độ công nghệ hiện đại

C. Sản xuất công nghiệp cần không gian rộng lớn

D. Sản xuất công nghiệp phụ thuộc nhiều vào tự nhiên

Hoàng Gia Bảo

 

A. Có tính tập trung cao độ.


 

C. Cần nhiều lao động.


 

Hoàng Gia Bảo

Sản xuất công nghiệp có đặc điểm khác với sản xuất nông nghiệp là

A. Có tính tập trung cao độ

B. Chỉ tập trung vào một thời gian nhất định

C. Cần nhiều lao động

D. Phụ thuộc vào tự nhiên