Hoàng Gia Bảo

Hai loại hình quần cư chủ yếu là

A. Quần cư tập trung và quần cư riêng lẻ.

B. Quần cư nông thôn và quần cư thành thị.

C. Quần cư cố định và quần cư tạm thời.

D. Quần cư tự giác và quần cư tự phát.

Nguyễn Vũ Thu Hương
16 tháng 12 2017 lúc 18:03

 Giải thích : Mục II, SGK/94 địa lí 10 cơ bản

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Trình bày sự khác nhau cơ bản giữa hai loại hình quần cư thành thị và quần cư nông thôn

Hoàng Gia Bảo

Trình bày sự khác nhau cơ bản giữa hai loại quần cư thành thị và nông thôn ( về đặc điểm, về chức năng)

Hoàng Gia Bảo

Đặc điểm nào sau đây là của quần cư nông thôn ?

A. Các điểm dân cư nông thôn nằm phân tán theo không gian

B. Có chức năng san xuất phi nông nghiệp.

C. Quy mô dân số đông.

D. Mức độ tập trung dân số cao.

Hoàng Gia Bảo

Do ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, hình thức quần cư nông thôn ngày nay có sự thay đổi nào sau đây?

A. Thay đổi về chức năng

B. Thay đổi về cấu trúc

C. Thay đổi về hướng phát triển

D. Các ý trên đúng

Hoàng Gia Bảo

Phân bố dân cư và mạng lưới quần cư có ảnh hưởng như thế nào đối với ngành dịch vụ?

A. Mạng lưới ngành dịch vụ

B. Sức mua và nhu cầu dịch vụ

C. Sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ

D. Hình thức tỏ chức mạng lưới ngành dịch vụ

Hoàng Gia Bảo

Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của quần cư thành thị ?

A. Các điểm dân cư nằm phân tán theo không gian.

B. Có chức năng sản xuất nông nghiệp.

C. Xuất hiện sớm.

D. Mức độ tập trung dân số cao.

Hoàng Gia Bảo

Tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn thời kì 1900 – 2005 (Đơn vị: %)

Hoàng Gia Bảo

Tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn thời kì 1900 - 2005 (Đơn vị: %)