Hoàng Gia Bảo

Nhân tố quyết định nhất tới sự phân bố dân cư là

A. Khí hậu.

B. Đất đai.

C. Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.

D. Nguồn nước.

Nguyễn Vũ Thu Hương
27 tháng 6 2019 lúc 9:00

 Giải thích :Mục I, SGK/94 địa lí 10 cơ bản

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Nhân tố nào sau đây có tính quyết định tới sự phát triển và phân bố điểm công nghiệp?

A. Dân cư - lao động

B. Tiến bộ khoa học - kĩ thuật

C. Thị trường

D. Nguyên liệu

Hoàng Gia Bảo

Nguồn lực kinh tế - xã hội quan trọng nhất, có tính quyết định đến sự phát triển kinh tế của một đất nước là

A. Khoa học – kĩ thuật và công nghệ.

B. Vốn.

C. Thì trường tiêu thụ.

D. Con người.

Hoàng Gia Bảo

Nhân tố nào sau đây quyết định đến sự phân bố dân cư?

A. Chuyển cư, tính chất nền kinh tế.          

B. Lịch sử khai thác lãnh thổ, chuyển cư.   

C. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên.

D. Trình độ của lực lượng sản xuất, tính chất của nền kinh tế.

Hoàng Gia Bảo

Trong những nhân tố tự nhiên, nhân tố quyết định sự phát triển và phân bố của

A. Khí hậu

B. Đất

C. Địa hình

D. Bản thân sinh vật.

Hoàng Gia Bảo

Khí hậu ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển cà phân bố của sinh vật, chủ yếu thông qua các yếu tố

A. Gió, nhiệt độ, nước, ánh sang

B. Nhiệt độ, nước, độ ẩm không khí, ánh sáng.

C. Khí áp, nước, độ ẩm không khí, ánh sáng.

D. Khí áp, gió, nhiệt độ, nước, ánh sáng

Hoàng Gia Bảo

Nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển, phân bố và hoạt động của ngành giao thông vận tải là

A. Sự phát triển và phân bố ngành cơ khí vận tải

B. Sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế quốc dân

C. Mối quan hệ kinh tế giữa nơi sản xuất và nơi tiêu thụ

D. Trình độ phát triển công nghiệp của một vùng

Hoàng Gia Bảo

Bộ phận cơ bản nhất của cơ cấu nền kinh tế, phản ánh trình độ phân công lao động xã hội và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là

A. Cơ cấu nghành kinh tế.

B. Cơ cấu thành phần kinh tế.

C. Cơ cấu lãnh thổ.

D. Cơ cấu lao động.

Hoàng Gia Bảo

Nguyên nhân nào sau đây quyết định nhất đến phân bố dân cư?

A. Điều kiện tự nhiên

B. Lịch sử khai thác lãnh thổ

C. Sự phát triển của lực lượng sản xuất, tính chất kinh tế

D. Chuyển cư

Hoàng Gia Bảo

Các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng như thế nào tới sự phát triển và phân bố của sinh vật?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN