Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu dân số được phân ra thành hai loại là

 

A. Cơ cấu sinh học và cơ cấu theo trình độ.


 

B. Cơ cấu theo giới và cơ cấu theo tuổi.


 

C. Cơ cấu theo lao động và cơ cấu theo trình độ.


 

D. Cơ cấu sinh học và cơ cấu xã hội.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
9 tháng 6 2018 lúc 11:36

Giải thích: Mục I, SGK/89 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Hãy trình bày cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi. Tại sao trong cơ cấu dân số thì cơ cấu dân số theo giới tính và dô tuổi là hai loại cơ cấu quan trọng nhất trong sự phát triển kinh tế và xã hội của một quốc gia?

Hoàng Gia Bảo

Tại sao trong cơ cấu dân số thì cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi là quan trọng trong sự nghiệp kinh tế - xã hội của một quốc gia?

Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu dân số gồm có cơ cấu sinh học và cơ cấu xã hội

A. Đúng      

B. Sai

Hoàng Gia Bảo

Để thể hiện cơ cấu sản lượng thực và cơ cấu số dân của thế giới phân theo nước năm 2014, biểu đồ thích hợp nhất là

A. Biểu đồ cột.

B. Biểu đồ tròn

C. Biểu đồ miền.

D. Biểu đồ kết hợp ( cột, đường ).

Hoàng Gia Bảo

Bộ phận cơ bản nhất của cơ cấu nền kinh tế, phản ánh trình độ phân công lao động xã hội và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là

A. Cơ cấu nghành kinh tế.

B. Cơ cấu thành phần kinh tế.

C. Cơ cấu lãnh thổ.

D. Cơ cấu lao động.

Hoàng Gia Bảo

Để xác định cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa cần dựa vào

A. tỉ lệ dân số hoạt động kinh tế

B. tỉ lệ giới nam so với nữ hoặc so với tổng số dân                      

C. tỉ lệ người không tham gia hoạt động kinh tế so với số người trong độ tuổi lao động

D. tỉ lệ người biết chữ từ 15 tuổi trở lên và số năm đi học của những người từ 25 tuổi trở lên

Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu dân số theo tuổi là

A. tập hợp các nhóm người được sắp xếp theo những lứa tuổi nhất định

B. tập hợp các nhóm người nằm trong độ tuổi từ 0 - 14 tuổi

C. tập hợp các nhóm người nằm trong độ tuổi 15-59 tuổi (hoặc đến 64 tuổi)        

D. tập họp các nhóm người nằm trong độ tuổi trên 60 tuổi (hoặc trên 65 tuổi)

Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu dân số già và cơ cấu dân số trẻ có những thuận lợi và khó khăn gì đối với việc phát triển kinh tế và xã hội?

Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu dân số theo giới có ảnh hưởng như thế nào đến việc phát triển kinh tế và tổ chức đời sống xã hội của các nước?

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của một số nước, năm 2000

Đơn vị: %

Để thể hiện cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của một số nước năm 2000

theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

 

 

A. Đường 

B. Tròn

C. Miền       

D. Cột ghép

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN