Hoàng Gia Bảo

Giả sử tỉ suất gia tăng dân số của toàn thế giới năm 2015 là 1,2% và không thay đổi trong suốt thời kì 2000 – 2020 , biết rằng số dân toàn thế giới năm 2015 là 7346 triệu người . Số dân của năm 2016 sẽ là

 

A. 7468,25 triệu người.


 

B. 7458,25 triệu người.


 

C. 7434,15 triệu người.


 

D. 7522,35 triệu người.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
12 tháng 1 2017 lúc 9:08

Giải thích:

- Tính dân số năm sau (Năm 2016):

- Gọi D2016: dân số năm 2016

D2015: dân số năm 2015

- Dân số năm 2016 là:

Áp dụng công thức: Dn = Do (1+Tg)^n

Ta có: D2016 = D2015 (1+Tg)1

D2016 = D2015 (1+Tg)1 = 7346 (1+0,012)

D2016 = 7434,15 (triệu người).

Như vậy, dân số năm 2016 là 7434,15 triệu người và so với năm 2015 là tăng thêm 88,15 triệu người.

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Giả sử tỉ suất gia tăng dân số của toàn thế giới năm 2015 là 1,2% và không thay đổi trong suốt thời kì 2000 – 2020 , biết rằng số dân toàn thế giới năm 2015 là 7346 triệu người . Số dân của năm 2014 là

 

A. 7257,8 triệu người.


 

B. 7287,8 triệu người.


 

C. 7169,6 triệu người.


 

D. 7258,9 triệu người.


 

Hoàng Gia Bảo

Giả sử tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nước ta là 1,3% và không thay đổi qua các năm, gia tăng cơ học là không đáng kể; dân số nước ta năm 2007 là 85,17 triệu người, đến năm nào sau đây thì dân số nước ta sẽ đạt 100 triệu người?

A. 2017

B. 2018

C. 2019

D. 2020

Hoàng Gia Bảo

Dân số thế giới năm 2005 là 6.477 triệu người,tỉ suất sinh thô là 21%, tỉ suất tử thô 9%. Vậy dân số tăng bao nhiêu?

A. 67,6 triệu người

B. 76,7 triệu người

C. 77,8 triệu người

D. 78,7 triệu người

Hoàng Gia Bảo

Dân số thế giới năm 2005 là 6.477 triệu người. Tỉ suất sinh thô là 21% vậy số người sinh ra là bao nhiêu?

A. 126 triệu người

B. 132 triệu người

C. 136 triệu người

D. 140 triệu người

Hoàng Gia Bảo

Năm 2005 dân số thế giới là 6.477 triệu người. Tí suất tử thô là 9‰. Vậy số người chết là bao nhiêu?

A. 52,4 triệu người

B. 56,4 triệu người

C. 58,2 triệu người

D. 62,4 triệu người

Hoàng Gia Bảo

Dân số Việt Nam năm 2004 là 82,07 triệu người trong đó nam là: 40,33 triệu người. Vậy tỉ số giới tính nam là bao nhiêu trên 100 nữ?

A. 95,6

B. 96,6

C. 97,3 

D. 97,8

Hoàng Gia Bảo

Năm 2005 thế giới có 11 quốc gia với dân số mỗi nước vượt quá 100 triệu người, chiếm bao nhiêu % dân số thế giới?

A. Chiếm 51%

B. Chiếm 57%

C. Chiếm 61%      

D. Tất cả sai

Hoàng Gia Bảo

Theo thống kê năm 2005 thì dân số thế giới là bao nhiêu triệu người?

A. 6.477 triệu người

B. 6.747 triệu người

C. 7.467 triệu người

D. 4.677 triệu người

Hoàng Gia Bảo

Dân số Việt Nam năm 2004 là 82,07 triệu người. Trong đó nam là 40,33 triệu người. Vậy tỉ lệ nam trong tổng số dân là bao nhiêu?

A. 47,13%

B. 48,25%

C. 49,14%

D. 49,32%

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN