Kiều Đông Du

Thế giới sinh vật được phân thành các nhóm theo trình tự là

A. Loài → chi → họ →bộ→lớp→ngành → giới.

B. chi → họ → bộ→lớp→ngành → giới→ loài.

C. Loài → chi → bộ → họ →lớp→ngành → giới.

D. Loài → chi →lớp → họ →bộ →ngành → giới.

Đỗ Khánh Chi
3 tháng 5 2019 lúc 12:24

Đáp án: A

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Hãy đánh dấu + vào ô ▭ chỉ câu trả lời đúng nhất: Sự khác biệt cơ bản giữa giới Thực vật và giới Động vật?

▭ a) Giới Thực vật gồm những sinh vật tự dưỡng, giới Động vật gồm những sinh vật dị dưỡng

▭ b) Giới Thực vật gồm những sinh vật sống cố định, cảm ứng chậm; giới Động vật gồm những sinh vật cảm ứng nhanh và có khả năng di chuyển.

▭ c) Giới Thực vật gồm 4 ngành chính, nhưng giới Động vật gồm 7 ngành chính.

▭ d) Cả a và b.

Kiều Đông Du

Thế giới sinh vật được phân loại thành các nhóm theo trình tự lớn dần là: 

A. Giới – ngành – lớp – bộ – họ – chi – loài 

B. Loài – bộ – họ – chi – lớp – ngành – giới 

C. Loài – chi – họ – bộ – lớp – ngành – giới

D. Loài – chi – bộ – họ – lớp – ngành – giới

Kiều Đông Du

Trong các loài sau đây, loài thuộc giới Khởi sinh là

A. trùng giày

B. trùng kiết lị

C. trùng sốt rét

D. vi khuẩn lao

Kiều Đông Du

Hãy đánh dấu + vào ô ▭ chỉ câu trả lời đúng: Những giới sinh vật nào gồm các sinh vật nhân thực?

 a) Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Thực vật, giới Động vật.

▭ b) Giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật, giới Động vật.

▭ c) Giới Khởi sinh, giới Nấm, giới Thực vật, giới Động vật.

▭ d) Giới Khởi sinh, giới Nấm, giới Nguyên sinh, giới Động vật