Hoàng Gia Bảo

Tỉ suất sinh thô của thế giới năm 2015 là 20% có nghĩa là

 

A. Trung bình 1000 dân , có 20 trẻ em được sinh ra trong năm đó.


 

B. Trung bình 1000 dân , có 20 trẻ em bị chết trong năm đó.


 

C. Trung bình 1000 dân , có 20 trẻ em có nguy cơ tử vong trong năm đó.


 

D. Trung bình 1000 dân , có 20 trẻ em dưới 5 tuổi trong năm đó.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
30 tháng 7 2017 lúc 7:46

Giải thích: Tỉ suất sinh thô của thế giới năm 2015 là 20% có nghĩa là trung bình 1000 dân thì có 20 trẻ em được sinh ra trong năm đó.

Đáp án: A

Dựa vào biểu đồ trên , trả lời các câu hỏi từ 20 đến 22.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Năm 2009, dân số Việt Nam là 85 789 573 người, số trẻ em sinh ra còn sống là 2.316.318 người. Tỉ suất sinh thô là

A. 15%

B. 17%

C. 27%

D. 37%

Hoàng Gia Bảo

Tương quan giữa số người chết trong năm so với số dân trung bình cùng thời điểm được gọi là

A. tỉ suất sinh thô  

B. tỉ suất tử thô

C. tỉ suất xuất cư   

D. tỉ suất nhập cư

Hoàng Gia Bảo

Dân số thế giới năm 2005 là 6.477 triệu người,tỉ suất sinh thô là 21%, tỉ suất tử thô 9%. Vậy dân số tăng bao nhiêu?

A. 67,6 triệu người

B. 76,7 triệu người

C. 77,8 triệu người

D. 78,7 triệu người

Hoàng Gia Bảo

Cho số dân năm 2014 của Pháp là 64,1 triệu người, thì trung bình mỗi người dân Pháp đón bao nhiêu lượt khách du lịch trong năm ?

 

A. 1,5 lượt khách.     

B. 1,3 lượt khách.


 

C. 1,8 lượt khách.     

D. 2,0 lượt khách.


 

Hoàng Gia Bảo

Giả sử tỉ suất gia tăng dân số của toàn thế giới năm 2015 là 1,2% và không thay đổi trong suốt thời kì 2000 – 2020 , biết rằng số dân toàn thế giới năm 2015 là 7346 triệu người . Số dân của năm 2014 là

 

A. 7257,8 triệu người.


 

B. 7287,8 triệu người.


 

C. 7169,6 triệu người.


 

D. 7258,9 triệu người.


 

Hoàng Gia Bảo

Theo thống kê năm 2005 thì mật độ dân số trung bình thế giới là:

A. 38 người/ k m 2

B. 48 người/ k m 2

C. 83 người/ k m 2

D. 58 người/ k m 2

Hoàng Gia Bảo

Giả sử tỉ suất gia tăng dân số của toàn thế giới năm 2015 là 1,2% và không thay đổi trong suốt thời kì 2000 – 2020 , biết rằng số dân toàn thế giới năm 2015 là 7346 triệu người . Số dân của năm 2016 sẽ là

 

A. 7468,25 triệu người.


 

B. 7458,25 triệu người.


 

C. 7434,15 triệu người.


 

D. 7522,35 triệu người.


 

Hoàng Gia Bảo

Dân số thế giới năm 2005 là 6.477 triệu người. Tỉ suất sinh thô là 21% vậy số người sinh ra là bao nhiêu?

A. 126 triệu người

B. 132 triệu người

C. 136 triệu người

D. 140 triệu người

Hoàng Gia Bảo

Năm 2005 dân số thế giới là 6.477 triệu người. Tí suất tử thô là 9‰. Vậy số người chết là bao nhiêu?

A. 52,4 triệu người

B. 56,4 triệu người

C. 58,2 triệu người

D. 62,4 triệu người

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN