Hoàng Gia Bảo

 

A. Trung bình 1000 dân , có 20 trẻ em được sinh ra trong năm đó.


 

C. Trung bình 1000 dân , có 20 trẻ em có nguy cơ tử vong trong năm đó.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
30 tháng 7 2017 lúc 7:46

Giải thích: Tỉ suất sinh thô của thế giới năm 2015 là 20% có nghĩa là trung bình 1000 dân thì có 20 trẻ em được sinh ra trong năm đó.

Dựa vào biểu đồ trên , trả lời các câu hỏi từ 20 đến 22.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo

 

A. 1,5 lượt khách.     

B. 1,3 lượt khách.


 

Hoàng Gia Bảo

Dân số thế giới năm 2005 là 6.477 triệu người,tỉ suất sinh thô là 21%, tỉ suất tử thô 9%. Vậy dân số tăng bao nhiêu?

A. 67,6 triệu người

B. 76,7 triệu người

C. 77,8 triệu người

D. 78,7 triệu người

Hoàng Gia Bảo

 

A. 7257,8 triệu người.


 

C. 7169,6 triệu người.


 

Hoàng Gia Bảo

Theo thống kê năm 2005 thì mật độ dân số trung bình thế giới là:

A. 38 người/ k m 2

B. 48 người/ k m 2

C. 83 người/ k m 2

D. 58 người/ k m 2

Hoàng Gia Bảo

 

A. 7468,25 triệu người.


 

C. 7434,15 triệu người.


 

Hoàng Gia Bảo

Dân số thế giới năm 2005 là 6.477 triệu người. Tỉ suất sinh thô là 21% vậy số người sinh ra là bao nhiêu?

A. 126 triệu người

B. 132 triệu người

C. 136 triệu người

D. 140 triệu người

Hoàng Gia Bảo

Năm 2005 dân số thế giới là 6.477 triệu người. Tí suất tử thô là 9‰. Vậy số người chết là bao nhiêu?

A. 52,4 triệu người

B. 56,4 triệu người

C. 58,2 triệu người

D. 62,4 triệu người