Hoàng Gia Bảo

Biểu đồ trên là

 

A. Biểu đồ cột chồng


 

B. Biểu đồ cột ghép


 

C. Biểu đồ miền


 

D. Biểu đồ đường


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
13 tháng 12 2019 lúc 15:01

Giải thích: Dựa vào biểu đồ và bảng chú giải -> Đây là biểu đồ cột ghép (cột nhóm).

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Cho biểu đồ

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây ?

A. Sản lượng điện trên thế giới năm 2002 và năm 2015.


 

B. Cơ cấu sử dụng năng lượng thế giới năm 2002 và năm 2015.


 

C. Cơ cấu sản lượng điện bình quân đầu người thế giới năm 2002 và năm 2015.


 

D. Cơ cấu sản lượng điện thế giới năm 2002 và năm 2015.


 

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào bảng số liệu (trang 112 - SGK), hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng lương thực thế giới qua các năm. Nhận xét.

Hoàng Gia Bảo

Cho biểu đồ. Than và dầu mỏ trên thế giới thời kì 1950 - 2003

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Sản lượng than và dầu mỏ trên thế giới thời kì 1950 - 2003

B. Cơ cấu sửu dụng năng lượng trên thế giới thời kì 1950 - 2003

C. Tốc độ tăng trưởng tahn và dầu mỏ trên thê giới thời kì 1950 - 2003

D. Sự dịch chuyển cơ cấu sử dụng năng lượng trên thế giới thời kì 1950 - 2003

Hoàng Gia Bảo

Cho biểu đồ: Sản xuất ngông nghiệp nước ta thời kì 1990 -2005

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành hoạt động nước ta thời kì 1990 -2005

B. Giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành hoạt động nước ta thời kì 1990 -2005

C. Sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành hoạt động nước ta, thời kì 1990 -2005

D. Quy mô và sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành hoạt động nước ta, thời kì 1990- 2005

Hoàng Gia Bảo

Cho biểu đồ về lao động của Ấn Độ, Braxin, Anh năm 2000

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế của Ẩn Độ, Braxin, Anh năm 2000

B. Cơ cấu lao động theo lãnh thổ của Ấn Độ, Braxin, Anh năm 2000

C. Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của Ấn Độ, Braxin, Anh năm 2000

D. Cơ cấu lao động theo thành thị và nông thôn của Ấn Độ, Braxin, Anh năm 2000

Hoàng Gia Bảo

Cho biểu đồ: Các phương tiện vận tải nước ta năm 2003

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Cước phí các phương tiện vận tải nước ta năm 2003.

B. Khối lượng vận chuyển các phương tiện vận tải nước ta năm 2003

C. Khối lượng luân chuyển các phương tiện vận tải nước ta năm 2003

D. Cự li vận chuyển trung bình các phương tiện vận tải nước ta năm 2013

Hoàng Gia Bảo

Cho biểu đồ:

 

Lương thực của thế giới thời kì 1950 – 2003

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Năng suất lương thực của thế giới, thời kì 1950 - 2003

B. Diện tích lương thực của thế giới, thời kì 1950 - 2003

C. Sản lượng lương thực của thế giới, thời kì 1950 - 2003

D. Giá trị sản xuất lương thực của thế giới, thời kì 1950 – 2003

Hoàng Gia Bảo

Cho biểu đồ: Lương thực của thế giới thời kì 1950-2003

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Năng suất lương thực của thế giới thời kì 1950-2003

B. Diện tích lương thực của thế giới thời kì 1950-2003

C. Sản lượng lương thực của thế giới thời kì 1950-2003

D. Giá trị sản xuất lương thực của thế giới thời kì 1950-2003

Hoàng Gia Bảo

Cho biểu đồ: Đàn bò và đàn lợn trên thế giới, giai đoạn 1980 -2002

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây về đàn bò và đàn lợn trên thế giới, giai đoạn 1980 -2002

A. Số lượng đàn bò và đàn lợn trên thế giới thời kì 1980 -2002

B. Cơ cấu đàn bò và đàn lợn trên thế giới thời kì 1980 -2002

C. Tốc độ tăng trưởng đàn bò và đàn lợn trên thế giới thời kì 1980 -2002

D. Sự chuyển dịch cơ cấu đàn bò và đàn lợn trên thế giới thời kì 1980 -2002

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN