Hoàng Gia Bảo

 

A. Biểu đồ cột chồng


 

C. Biểu đồ miền


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
13 tháng 12 2019 lúc 15:01

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Cho biểu đồ

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây ?

 

B. Cơ cấu sử dụng năng lượng thế giới năm 2002 và năm 2015.


 

D. Cơ cấu sản lượng điện thế giới năm 2002 và năm 2015.


Hoàng Gia Bảo

Dựa vào bảng số liệu (trang 112 - SGK), hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng lương thực thế giới qua các năm. Nhận xét.

Hoàng Gia Bảo

Cho biểu đồ. Than và dầu mỏ trên thế giới thời kì 1950 - 2003

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Sản lượng than và dầu mỏ trên thế giới thời kì 1950 - 2003

B. Cơ cấu sửu dụng năng lượng trên thế giới thời kì 1950 - 2003

C. Tốc độ tăng trưởng tahn và dầu mỏ trên thê giới thời kì 1950 - 2003

D. Sự dịch chuyển cơ cấu sử dụng năng lượng trên thế giới thời kì 1950 - 2003

Hoàng Gia Bảo

Cho biểu đồ: Các phương tiện vận tải nước ta năm 2003

A. Cước phí các phương tiện vận tải nước ta năm 2003.

B. Khối lượng vận chuyển các phương tiện vận tải nước ta năm 2003

C. Khối lượng luân chuyển các phương tiện vận tải nước ta năm 2003

D. Cự li vận chuyển trung bình các phương tiện vận tải nước ta năm 2013

Hoàng Gia Bảo

 

Hoàng Gia Bảo

Cho biểu đồ: Lương thực của thế giới thời kì 1950-2003

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Năng suất lương thực của thế giới thời kì 1950-2003

B. Diện tích lương thực của thế giới thời kì 1950-2003

C. Sản lượng lương thực của thế giới thời kì 1950-2003

D. Giá trị sản xuất lương thực của thế giới thời kì 1950-2003

Hoàng Gia Bảo

Cho biểu đồ: Sản xuất ngông nghiệp nước ta thời kì 1990 -2005

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành hoạt động nước ta thời kì 1990 -2005

B. Giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành hoạt động nước ta thời kì 1990 -2005

C. Sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành hoạt động nước ta, thời kì 1990 -2005

D. Quy mô và sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành hoạt động nước ta, thời kì 1990- 2005

Hoàng Gia Bảo