Hoàng Gia Bảo

Thời gian để dân số tăng lên gấp đôi lần lượt là:

 

A. 120 năm; 50 năm; 35 năm .


 

B. 123 năm; 47 năm; 51 năm .


 

C. 132 năm; 62 năm; 46 năm .


 

D. 127 năm; 58 năm; 37 năm .


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
13 tháng 10 2017 lúc 11:53

Giải thích: Thời gian để số dân tăng lên 1 tỉ người ngày càng giảm và thời gian để dân số tăng lên gấp đôi lần lượt là 123 năm; 47 năm và 51 năm.

Đáp án: B

Dựa vào biểu đồ trên , trả lời các câu hỏi từ 15 đến 18.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Giả sử tỉ suất gia tăng dân số của toàn thế giới năm 2015 là 1,2% và không thay đổi trong suốt thời kì 2000 – 2020 , biết rằng số dân toàn thế giới năm 2015 là 7346 triệu người . Số dân của năm 2014 là

 

A. 7257,8 triệu người.


 

B. 7287,8 triệu người.


 

C. 7169,6 triệu người.


 

D. 7258,9 triệu người.


 

Hoàng Gia Bảo

Giả sử tỉ suất gia tăng dân số của toàn thế giới năm 2015 là 1,2% và không thay đổi trong suốt thời kì 2000 – 2020 , biết rằng số dân toàn thế giới năm 2015 là 7346 triệu người . Số dân của năm 2016 sẽ là

 

A. 7468,25 triệu người.


 

B. 7458,25 triệu người.


 

C. 7434,15 triệu người.


 

D. 7522,35 triệu người.


 

Hoàng Gia Bảo

Nếu lấy năm 1950 = 100%, tốc độ tăng trưởng các sản phẩm trên năm 2013 lần lượt là

 

A. 376,9% ; 705,5% ; 2199,4% ; 460,3%.


 

B. 291,2% ; 746,5% ; 1535,8% ; 460,35%.


 

C. 331,0% ; 691,2% ; 2199,4% ; 621,7%.


 

D. 376,9% ; 705,55 ; 2393,1% ; 737,0%.


 

Hoàng Gia Bảo

Nếu lấy năm 1950 = 100%, tốc độ tăng trưởng sản lượng điện của thế giới qua các năm lần lượt là :

 

A. 143,0% ; 186,1% ; 291,2% ; 331,0% ; 376,9 .


 

B. 201,1% ; 636,9% ; 726,5 % ; 691,2% ; 705,5 .


 

C. 238,3% ; 1223,6% ; 1535,8% ; 2199,4% ; 2393,1%.


 

D. 183,1% ; 407,4% ; 460,3% ; 621,7% ; 737,0%.


 

Hoàng Gia Bảo

Giả sử tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nước ta là 1,3% và không thay đổi qua các năm, gia tăng cơ học là không đáng kể; dân số nước ta năm 2007 là 85,17 triệu người, đến năm nào sau đây thì dân số nước ta sẽ đạt 100 triệu người?

A. 2017

B. 2018

C. 2019

D. 2020

Hoàng Gia Bảo

Cho số dân năm 2014 của Pháp là 64,1 triệu người, thì trung bình mỗi người dân Pháp đón bao nhiêu lượt khách du lịch trong năm ?

 

A. 1,5 lượt khách.     

B. 1,3 lượt khách.


 

C. 1,8 lượt khách.     

D. 2,0 lượt khách.


 

Hoàng Gia Bảo

Giả sử tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Ấn Độ là 2% và không thay đổi trong thời kì 1995 -2000

Dân số của Ấn Độ vào năm 1997 và 2000 lần lượt là?

A. 918,8 triệu người - 994,5 triệu người

B. 918,8 triệu người – 1014,4 triệu người

C. 955,9 triệu người – 1014,4 triệu người

D. 955,9 triệu người – 994,5 triệu người

Hoàng Gia Bảo

Giả sử tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Ẩn Độ là 2% và không thay đổi trong thời kì từ 1995 – 2000

Dân số của Ấn Độ vào năm 1997 và 2000 lần lượt là

 

A. 918,8 triệu người - 994,5 triệu người    

B. 918,8 triệu người - 1014,4 triệu người      

C. 955,9 triệu người - 1014,4 triệu người   

D. 955,9 triệu người - 994,5 triệu người

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu sau:

Tỉ lệ biết chữ (từ 15 tuổi trở lên) và số năm đến trường (từ 25 tuổi trở lên) trên thế giới năm 2000

 

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về tỉ lệ

biết chữ (từ 15 tuổi trở lên) và số năm đến trường (từ 25 tuổi trở lên) trên thế giới năm 2000

 

 

A. Các nước phát triển có tỉ lệ người biết chữ rất cao và số năm đi học khá cao

B. Các nước đang phát triển có tỉ lệ người biết chữ khá cao, số năm đi học còn thấp     

C. Các nước kém phát triển có tỉ lệ người biết chữ và số năm đi học còn rất thấp

D. Các nước phát triển có tỉ lệ người biết chữ cao hơn khoảng 2 lần và số năm đi học thấp hơn khoảng 6 lần so với các nước kém phát triển

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Sản lượng lương thực và dân số của một số nước trên thế giới năm 2002

Để thể hiện sản lượng lương thực và dân số của một số nước trên thế giới theo biểu đồ năm thời kì 1950 -2003, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Tròn

B. Miền

C. Cột ghép

D. Đường

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN