Hoàng Gia Bảo

 

A. Thời gian để số dân tăng lên 1 tỉ người ngày càng tăng.


 

C. Thời gian để số dân tăng lên 1 tỉ người luôn bằng nhau.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
26 tháng 4 2017 lúc 13:25

Giải thích: Qua bảng số liệu, ta thấy thời gian để số dân tăng lên 1 tỉ người ngày càng giảm. Giai đoạn 1804 – 1927 phải mất 123 năm mới tăng thêm 1 tỉ người nhưng 1999 – 2011 chỉ mất 12 năm dân số đã tăng thêm 1 tỉ người.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo

 

A. 120 năm; 50 năm; 35 năm .


 

C. 132 năm; 62 năm; 46 năm .


 

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của toàn thế giới, Nhóm nước phát triển và đang phát triển trong thời kì 1960 – 2005. Đơn vị: %

Để thể hiện tỉ số gia tăng dân số tự nhiên của toàn thế giới, nhóm nước phát triển và đang phát triển trong thời kì 1960-2005 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Đường

B. Tròn

C. Miền

D. Cột đơn

Hoàng Gia Bảo

thời kì 1960 - 2005 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

 

Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo

Nhận xét nào sau đây đúng ?

Tỉ lệ dân số thành thị tăng là biểu hiện của

A. Quá trình đô thị hóa.

B. Sự phân bố dân cư không hợp lí.

C. Mức sống giảm xuống.

D. Số dân nông thôn giảm đi.

Hoàng Gia Bảo

 

A. 7257,8 triệu người.


 

C. 7169,6 triệu người.


 

Hoàng Gia Bảo

 

A. 7468,25 triệu người.


 

C. 7434,15 triệu người.


 

Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo

(4 điểm) Giả sử tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Ấn Độ là 2% và không đổi trong thời kì 1995-2000. Hãy trình bày cách tính và điền kết quả dân số Ấn Độ theo mẫu sau đây