Hoàng Gia Bảo

Nhận xét nào sau đây là đúng:

 

A. Thời gian để số dân tăng lên 1 tỉ người ngày càng tăng.


 

B. Thời gian để số dân tăng lên 1 tỉ người ngày càng giảm.


 

C. Thời gian để số dân tăng lên 1 tỉ người luôn bằng nhau.


 

D. Thời gian để số dân tăng lên 1 tỉ người tăng theo cấp số nhân.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
26 tháng 4 2017 lúc 13:25

Giải thích: Qua bảng số liệu, ta thấy thời gian để số dân tăng lên 1 tỉ người ngày càng giảm. Giai đoạn 1804 – 1927 phải mất 123 năm mới tăng thêm 1 tỉ người nhưng 1999 – 2011 chỉ mất 12 năm dân số đã tăng thêm 1 tỉ người.

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Tỉ lệ dân số hoạt động so với tổng số dân ngày càng tăng lên không phải do nguyên nhân nào sau đây?

A. Trình độ lực lượng lao động ngày càng cao

B. Tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng

C. Số người trong độ tuổi lao động có xu hướng tăng lên 

D. Công nghiệp và dịch vụ phát triển mạnh tạo việc làm thường xuyên hơn

Hoàng Gia Bảo

Thời gian để dân số tăng lên gấp đôi lần lượt là:

 

A. 120 năm; 50 năm; 35 năm .


 

B. 123 năm; 47 năm; 51 năm .


 

C. 132 năm; 62 năm; 46 năm .


 

D. 127 năm; 58 năm; 37 năm .


 

Hoàng Gia Bảo

Thời kì 1650 - 2005, các châu lục nào sau đây có tỉ trọng dân cư tăng lên?

A. Châu Á, châu Âu, châu Ph

B. Châu Á, châu Mỹ, châu Âu.                  

C. Châu Phi, châu Âu, châu Đại Dương.

D. Châu Đại Dương, châu Mỹ, châu Á.

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của toàn thế giới, Nhóm nước phát triển và đang phát triển trong thời kì 1960 – 2005. Đơn vị: %

Để thể hiện tỉ số gia tăng dân số tự nhiên của toàn thế giới, nhóm nước phát triển và đang phát triển trong thời kì 1960-2005 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Đường

B. Tròn

C. Miền

D. Cột đơn

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của toàn thế giới, nhóm nước phát triển và đang phát triển trong thời kì 1960 - 2005. 

Đơn vị: %

Để thể hiện tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của toàn thế giới, nhóm nước phát triển và đang phát triển trong

thời kì 1960 - 2005 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

 

 

 

A. Đường

B. Tròn

C. Miền

D. Cột đơn

Hoàng Gia Bảo

Giả sử tỉ suất gia tăng dân số của toàn thế giới năm 2015 là 1,2% và không thay đổi trong suốt thời kì 2000 – 2020 , biết rằng số dân toàn thế giới năm 2015 là 7346 triệu người . Số dân của năm 2014 là

 

A. 7257,8 triệu người.


 

B. 7287,8 triệu người.


 

C. 7169,6 triệu người.


 

D. 7258,9 triệu người.


 

Hoàng Gia Bảo

Nhận xét nào sau đây đúng ?

Tỉ lệ dân số thành thị tăng là biểu hiện của

A. Quá trình đô thị hóa.

B. Sự phân bố dân cư không hợp lí.

C. Mức sống giảm xuống.

D. Số dân nông thôn giảm đi.

Hoàng Gia Bảo

Giả sử tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nước ta là 1,3% và không thay đổi qua các năm, gia tăng cơ học là không đáng kể; dân số nước ta năm 2007 là 85,17 triệu người, đến năm nào sau đây thì dân số nước ta sẽ đạt 100 triệu người?

A. 2017

B. 2018

C. 2019

D. 2020

Hoàng Gia Bảo

Giả sử tỉ suất gia tăng dân số của toàn thế giới năm 2015 là 1,2% và không thay đổi trong suốt thời kì 2000 – 2020 , biết rằng số dân toàn thế giới năm 2015 là 7346 triệu người . Số dân của năm 2016 sẽ là

 

A. 7468,25 triệu người.


 

B. 7458,25 triệu người.


 

C. 7434,15 triệu người.


 

D. 7522,35 triệu người.


 

Hoàng Gia Bảo

(4 điểm) Giả sử tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Ấn Độ là 2% và không đổi trong thời kì 1995-2000. Hãy trình bày cách tính và điền kết quả dân số Ấn Độ theo mẫu sau đây

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN