Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat đia lí Việt Nam trang 30, tỉnh nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía bắc ( năm 2007)?

A. Bắc Ninh       

B. Quảng Ninh

C. Bắc Giang       

D. Hưng Yên

Nguyễn Vũ Thu Hương
3 tháng 10 2018 lúc 17:20

Giải thích: Căn cứ vào Atlat đia lí Việt Nam trang 30, các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía bắc (năm 2007) là Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, tỉnh nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

A. Quảng Ninh

B. Hưng Yên

C. Bắc Giang

D. Bắc Ninh

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, tỉnh nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, tỉnh duy nhất thuộc vùng TD và MN Bắc Bộ nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc ( năm 2007) là?

A. Quảng Ninh

B. Bắc Ninh

C. Phú Thọ

D. Vĩnh Phúc

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, tỉnh duy nhất thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc (năm 2007) là

A. Vĩnh Phúc.

B. Phú Thọ.

C. Bắc Ninh.

D. Quảng Ninh.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat đia lí Việt Nam trang 30, các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam ( năm 2007) là?

A. Long An, cần Thơ       

B. Tiền Giang, Hậu Giang

C. Long An, Tiền Giang       

D. Long An, An Giang

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Đia lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (năm 2007) là

A. Tiền Giang, Hậu Giang

B. Tân An, Mỹ Tho

C. Vũng Tàu, Mỹ Tho

D. Long An, Tiền Giang

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

A. Tập trung nhiều trung tâm công nghiệp.

C. Phát triển mạnh ngành công nghiệp mới.

D. Có các nhà máy thủy điện công suất lớn.