Hoàng Gia Bảo
Nguyễn Vũ Thu Hương
26 tháng 4 2019 lúc 14:54

Giải thích: Mục 3, SGK/200 địa lí 12 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Cho bảng s liệu sau:

GDP của c nước và các vùng kinh tế trọng điểm, năm 2005 và năm 2007. (Đơn vị: t đồng)

a) Vẽ biu đồ th hiện cơ cu GDP của các vùng kinh tế trọng điểm so vi c nước, năm 2005 và năm 2007.

b) Nhận xét về tỉ trọng GDP của ba vùng kinh tế trọng điểm và cho biết tại sao vùng kinh tế trọng đim phía Nam lại có t trọng GDP cao nhất.

Hoàng Gia Bảo

Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP của cả nước là thành phần kinh tế:

A. Ngoài nhà nước

B. Nhà nước

C. Có vốn đầu tư nước ngoài

D. Tập thể

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết, vùng kinh tế trọng điểm nào sau đây có tỉ trọng GDP so với cả nước lớn nhất?

A. Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc

B. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

C. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

D. Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và Nam

Hoàng Gia Bảo

Vùng kinh tế trọng điểm nào có ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP của vùng phân theo ngành?

A. Ngoài 3 vùng kinh tế trọng điểm.

B. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

C. Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

D. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Hoàng Gia Bảo

Vùng kinh tế trọng điểm nào có ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP của vùng phân theo ngành?

A. Ngoài 3 vùng kinh tế trọng điểm

B. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

C. Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc

D. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Hoàng Gia Bảo

Vùng kinh tế trọng điểm chiếm tỉ trọng lớn nhất trong GDP của nước ta là:

A. Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung.

B. Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

C. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

D. Vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng Sông Cửu Long.

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng s liệu sau:

GDP bình quân đầu người (theo giá thực tế) của c nước và các vùng kinh tế trọng điếm năm 2007. (Đơn vị: triệu đồng/người)

a) Vẽ biu đồ thế hiện GDP/ người của cả nước và các vùng kinh tê trọng đim ở nước ta, năm 2007.

b)  Nhận xét và giải thích.

Hoàng Gia Bảo

B. vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung.

Hoàng Gia Bảo

1) Đẩy mạnh các ngành công nghiệp trọng điểm, phát triển nhanh ngành có hàm lượng kĩ thuật cao, không gây ô nhiễm môi trường.

3) Chủ trọng đến thương mại và các hoạt động dịch vụ khác, nhất là du lịch.

4) Chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá có chất lượng cao

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4