Hoàng Gia Bảo
Nguyễn Vũ Thu Hương
28 tháng 1 2018 lúc 12:42

Giải thích: Mục 3, SGK/197 địa lí 12 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

1) Đẩy mạnh các ngành công nghiệp trọng điểm, phát triển nhanh ngành có hàm lượng kĩ thuật cao, không gây ô nhiễm môi trường.

3) Chủ trọng đến thương mại và các hoạt động dịch vụ khác, nhất là du lịch.

4) Chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá có chất lượng cao

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

1) Đẩy mạnh các ngành công nghiệp trọng điểm, phát triển nhanh ngành có hàm lượng kĩ thuật cao, không gây ô nhiễm môi trường.

3) Chú trọng đến thương mại và các hoạt động dịch vụ khác, nhất là du lịch.

4) Chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá có chất lượng cao

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

1) Các vùng kinh tế trọng điểm là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

3) Các vùng kinh tế trọng điểm thu hút các ngành mới về công nghiệp và dịch vụ để từ đó nhân rộng ra toàn quốc.

4) Các vùng kinh tế trọng điểm là nơi thu hút mạnh mẽ lao động và tập trung dân cư trên một diện tích rộng.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

1) Các vùng kinh tế trọng điểm là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

3) Các vùng kinh tế trọng điểm thu hút các ngành mới về công nghiệp và dịch vụ để từ đó nhân rộng ra toàn quốc.

4) Các vùng kinh tế trọng điểm là nơi thu hút mạnh mẽ lao động và tập trung dân cư trên một diện tích rộng

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo

Vấn đề nào sau đây không cần giải quyết trong phát triển công nghiệp ở vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc để nâng cao vị thế của vùng?

A. Đẩy mạnh các ngành công nghiệp trọng điểm

B. Phát triển các ngành có hàm lượng kĩ thuật cao, không gây ô nhiễm môi trường

C. Phát triển các khu công nghiệp tập trung

D. Phát triển, mở rộng thủ đô Hà Nội

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

a) Chỉ ra sự khác biệt về thế mạnh tự nhiên đế phát triển công nghiệp năng lượng giữa vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ với vùng Đông Nam Bộ

b) K tên 3 ngành công nghiệp trng điểm và những sản phẩm tiêu biểu của các ngành đó ở Đông Nam Bộ. Tại sao Đông Nam Bộ là vùng có nhiều ngành công nghiệp trọng đim phát triển mạnh nht nước ta?

Hoàng Gia Bảo

Vấn đề nào sau đây cần giải quyết trong phát triển công nghiệp ở vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc để nâng cao vị thế của vùng?

A. Đẩy mạnh các ngành công nghiệp trọng điểm

B. Phát triển các ngành có hàm lượng kĩ thuật cao, không gây ô nhiễm môi trường

C. Phát triển các khu công nghiệp tập trung

D. Tất cả đều đúng

Hoàng Gia Bảo

Để phát huy thế mạnh công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ, vấn đề quan trọng cần giải quyết là

A. điều tra quy hoạch các mỏ quặng đã có.

B. phát triển giáo dục và đào tạo.

C. thu hút vốn đầu tư của nước ngoài.

D. đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và năng lượng.