Hoàng Gia Bảo

Huyện đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh nào của nước ta?

A. Quảng Trị        

B. Quảng Ninh

C. Quảng Ngãi        

D. Quảng Nam

Nguyễn Vũ Thu Hương
8 tháng 12 2018 lúc 5:04

Giải thích: Mục 2, SGK/192 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Huyện đảo nào sau đây thuộc tỉnh Quảng Ngãi?

A. Cồn Cỏ

B. Trường Sa

C. Lý Sơn

D. Hoàng Sa

Hoàng Gia Bảo

Các huyện đảo nào sau đây thuộc tỉnh Quảng Ninh?

A. Vân Đồn, Cô Tô

B. Cô Tô, Cát Hải

C. Cát Hải, Bạch Long Vĩ

D. Bạch Long Vĩ. Vân Đồn

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 4-5, hãy cho biết huyện đảo nào sau đây thuộc tỉnh Quảng Ninh?

A. Cát Bà, Bạch Long Vĩ.

B. Cái Bầu, Cô Tô.

C. Cô Tô, Cát Bà.    

D. Phú Quốc, Cát Bà.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 4-5, hãy cho biết huyện đảo nào sau đây thuộc tỉnh Quảng Ninh?

A. Cát Bà, Bạch Long Vĩ.

B. Cái Bầu, Cô Tô.

C. Cô Tô, Cát Bà.

D. Phú Quốc, Cát Bà.

Hoàng Gia Bảo

Huyện đảo nào sau đây thuộc tỉnh Quảng Trị?

A. Cát Hải

B. Bạch Long Vĩ

C. Cồn Cỏ

D. Hoàng Sa

Hoàng Gia Bảo

Huyện đảo nào sau đây thuộc tỉnh Quảng Trị?

A. Cát Hải

B. Bạch Long Vĩ

C. Cồn Cỏ

D. Hoàng Sa

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản theo các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2002

(Đơn vị: nghìn ha)

Các tỉnh thành phố

Đà Nẵng

Quảng Nam

Quảng Ngãi

Bình Định

Phú Yên

Khanh Hòa

Ninh Thuận

Bình Thuận

Diện tích

0,8

5,6

1,3

4,1

2,7

6,0

1,5

1,9

Để thể hiện diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản của các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2002, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Tròn.

B. Đường.

C. Cột.

D. Miền.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào sau đây thuộc tỉnh Quảng Trị?

A. Đồng Hới.

B. Đông Hà.

C. Hồng Lĩnh.

D. Cửa Lò.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào sau đây thuộc tỉnh Quảng Trị?