Hoàng Gia Bảo

Việc xác định chủ quyền của nước ta đối với các đảo và quần đảo có ý nghĩa rất lớn vì?

A. các đảo và quần đảo nước ta có tiềm năng kinh tế rất lớn

B. đây là cơ sở để khẳng định chủ quyền của nước ta với vùng biển và thềm lục địa

C. các đảo và quần đảo đều nằm xa với đất liền

D. các đảo và quần đảo là bộ phận không thể tách rời trong vùng biển nước ta

Nguyễn Vũ Thu Hương
20 tháng 12 2019 lúc 17:53

Giải thích: Mục 2, SGK/192 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu ý kiến sau đây đúng về ý nghĩa của các đảo và quần đảo nước ta đối với phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng?

1) Tạo thành hệ thống tiền tiêu bảo vệ đất liền.

2) Hệ thống căn cứ để tiến ra khai thác biển và đại dương trong thời đại mới.

3) Cơ sở để khẳng định chủ quyền đối với vùng biển và thềm lục địa quanh đảo.

4) Cơ sở để tiến hành các hoạt động bảo vệ môi trường

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Việc khẳng định chủ quyền của nước ta đối với các đảo và quần đảo có ý nghĩa

A. là cơ sở để khai thác có hiệu quả các nguồn lợi vùng biển, hải đảo và thềm lục địa.

B. là cơ sở để khẳng định chủ quyền của nước ta đối với vùng biển và thềm lục địa quanh đảo.

C. là cơ sở để nước ta tiến hành mở cửa, hội nhập, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

D. là cơ sở để nước ta giao lưu kinh tế với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu ý kiến sau đây đúng khi nói về nguyên nhân làm cho sự phát triển kinh tế - xã hội các huyện đảo có ý nghĩa chiến lược hết sức to lớn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của nước ta hiện tại cũng như tương lai?

1) Các huyện đảo là nơi nghề cá và đánh bắt thuỷ sản phát triển, tập trung đông ngư dân.

2) Các huyện đảo cũng là những căn cứ bảo vệ trật tự, an ninh trên các vùng biển và bờ biển của nước ta.

3) Các huyện đảo tạo thành hệ thống tiền tiêu bảo vệ đất liền.

4) Các huyện đảo là hệ thống căn cứ để nước ta tiến ra biển và đại dương khai thác có hiệu quả các nguồn lợi vùng biển, hải đảo và thềm lục địa

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Ý nghĩa chiến lược của các đảo và quần đảo nước ta về kinh tế là

A. căn cứ để tiến ra khai thác nguồn lợi biển.

B. cơ sở để khẳng định chủ quyền vùng biển.

C. tạo thành hệ thống tiền tiêu bảo vệ đất liền.

D. làm điểm tựa để bảo vệ an ninh quốc phòng.

Hoàng Gia Bảo

Ý nghĩa của các đảo và quần đảo đối với an ninh quốc phòng nước ta là

A. thuận lợi cho phát triển giao thông vận tải biển.

B. là hệ thống tiền tiêu bảo vệ đất liền.

C. tài nguyên hải sản phong phú.

D. có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch.

Hoàng Gia Bảo

Ý nghĩa quan trọng nhất của các đảo và quần đảo đối với an ninh quốc phòng nước ta là

A. thuận lợi phát triển giao thông vận tải biển.

B. hệ thống tiền tiêu bảo vệ đất liền.

C có nhiều thế mạnh phát triển du lịch.

D. nguồn lợi sinh vật biển phong phú.

Hoàng Gia Bảo

Ý nào sau đây không phải là ý nghĩa của các đảo và quần đảo ở nước ta?

A. là cơ sở để khẳng định chủ quyền đối với vùng biển và thềm lục địa quanh các đảo.

B. là hệ thống tiền tiêu góp phần bảo vệ bảo vệ đất liền.

C. là cơ sở để khẳng định chủ quyền quốc gia trên đất liền.

D. là căn cứ để nước ta tiến ra biển lớn trong thời đại mới.

Hoàng Gia Bảo

Ý nào sau đây không phải là ý nghĩa của các đảo và quần đảo ở nước ta:

A. là hệ thống tiền tiêu góp phần bảo vệ bảo vệ đất liền.

B. là căn cứ để nước ta tiến ra biển lớn trong thời đại mới.

C. là cơ sở để khẳng định chủ quyền quốc gia trên đất liền.

D. là cơ sở để khẳng định chủ quyền đối với vùng biển và thềm lục địa quanh các đảo.

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, cho biết hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của nước ta?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN