Hoàng Gia Bảo

Loại khoáng sản đang có giá trị nhất ở biển Đông nước ta hiện nay là?

A. dầu mỏ, khí tự nhiên        

B. muối

C. cát thủy tinh        

D. titan

Nguyễn Vũ Thu Hương
8 tháng 12 2017 lúc 3:15

Giải thích: Mục 1, SGK/191 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Dầu mỏ, khí đốt là loại khoáng sản tập trung chủ yếu ở vùng biển nào của nước ta hiện nay?

A. Bắc Trung Bộ

B. Đồng bằng sông Hồng

C. Đông Nam Bộ

D. Tây Nguyên

Hoàng Gia Bảo

Loại khoáng sản có tiềm năng, giá trị kinh tế lớn nhất ở biển Đông nước ta là

A. Dầu khí

B. Muối biển

C. Titan

D. Cát trắng

Hoàng Gia Bảo

Loại khoáng sản có giá trị kinh tế cao đang khai thác ở Biển Đông là:

A. sa khoáng, khí đốt

B. ti tan, dầu mỏ

C. dầu mỏ, khí đốt

D. vàng, dầu mỏ

Hoàng Gia Bảo

Loại khoáng sản có giá trị kinh tế cao đang khai thác ở Biển Đông là:

A. sa khoáng, khí đốt

B. ti tan, dầu mỏ

C. dầu mỏ, khí đốt

D. vàng, dầu mỏ

Hoàng Gia Bảo

Loại tài nguyên khoáng sản có giá trị nhất ở Biển Đông là

A. Muối

B. Dầu khí

C. Cát trắng

D. Cát vàng

Hoàng Gia Bảo

Loại khoáng sản mang lại giá trị kinh tế cao mà chúng ta đang khai thác ở các vùng của Biển Đông là

A. vàng

B. sa khoáng

C. titan

D. dầu mỏ, khí đốt

Hoàng Gia Bảo

Loại khoáng sản nào dưới đây mang lại giá trị kinh tế cao mà chúng ta đang khai thác ở các vùng của Biển Đông?

A. vàng.

B. sa khoáng.

C. titan.

D. dầu mỏ, khí đốt.

Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về khai thác khoáng sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

1. Vùng thềm lục địa đã được khẳng định là có dầu khí.

2. Hiện nay đã khai thác dầu khí ở phía đông đảo Phú Quý.

 3. iệc sản xuất muối cũng rất thuận lợi.

 4. Các vùng sản xuất muối nổi tiếng là Cà Ná, Sa Huỳnh.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Loại khoáng sản có tiềm năng vô tận ở Biển Đông nước ta là

A. cát trắng

B. titan

C. muối biển

D. dầu khí

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN