Hoàng Gia Bảo
Nguyễn Vũ Thu Hương
7 tháng 9 2017 lúc 4:29

Giải thích: Mục 2, SGK/187 địa lí 12 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo

Khoáng sản chủ yếu của Đồng bằng sông Cửu Long đang được khai thác là:

A. Đá vôi, than bùn.

B. Dầu khí, titan.

C. Đá vôi, dầu khí.

D. Dầu khí, than bùn.

Hoàng Gia Bảo

Khoáng sản chủ yếu ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện đang được khai thác là:

A. đá vôi, than bùn

B. đá vôi, dầu khí

C. dầu khí, than bùn

D. dầu khí, ti tan

Hoàng Gia Bảo

Các loại khoáng sản chủ yếu của Đồng bàng sông Cửu Long là:

A. đá vôi, than đá

B. than đá, dầu khí

C. dầu khí, than bùn

D. than bùn, đá vôi

Hoàng Gia Bảo

A. đá vôi và bôxit.

C. đá vôi và sắt.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat địa lý Việt Nam trang 29, hãy cho biết các loại khoáng sản chủ yếu của Đồng bằng sông Cửu Long là

B. đá vôi và than đá.

C. đá vôi và sắt.

D. đá vôi và than bùn.

Hoàng Gia Bảo

Đá vôi ở Đồng bằng sông Cửu Long tập trung nhiều ở

A. U Minh, Hà Tiên

B. Hà Tiên, Kiên Lương

C. Kiên Lương, U Minh

D. U Minh, Tứ giác Long Xuyên

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết vùng Đồng bằng sông Cửu Long than bùn phân bố ở nơi nào sau đây?

A. U Minh

B. Hà Tiên

C. Long Xuyên

D. Rạch Giá

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (trang vùng Đông Nam Bộ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long) và kiến thức đã học, hãy:

a) So sánh sự khác nhau về cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông cửu Long

b) Giải thích vì sao khu vực nông - lâm - thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu GDP?