Hoàng Gia Bảo

Loại đất có diện tích lớn nhất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là?

A. Đất phù sa ngọt      

B. Đất mặn

C. Đất phèn      

D. Đất xám trên phù sa cổ

Nguyễn Vũ Thu Hương
2 tháng 6 2017 lúc 9:50

Giải thích: Mục 2, SGK/186 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu đúng trong số các ý kiến sau đây về điều kiện sinh thái của Đồng bằng sông Cửu Long?

1) Các dải phù sa ngọt, các vùng đất phèn, đất mặn.

2) Vịnh biển nông, ngư trường rộng.

3) Các vùng rừng ngập mặn có tiềm năng để nuôi trồng thuỷ sản.

4) Khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Nhóm đất phù sa ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long phân bố tập trung chủ yếu ở

A. dọc sông Tiền và sông Hậu.

B. hạ lưu sông Tiền và sông Hậu.

C. Đồng Tháp Mười, Hà Tiên và vùng trũng ở Cà Mau.

D. ven biển Đông và vịnh Thái Lan.


 

Hoàng Gia Bảo

Phát biểu nào sau đây không đúng với đất phù sa ngọt ở Đồng bằng sông Cửu Long?

A. Diện tích 1,2 triệu ha

B. Màu mỡ nhất

C. Phân bố thành dải dọc sông Tiền, sông Hậu

D. Chiếm 50% diện tích tự nhiên của vùng

Hoàng Gia Bảo

Đồng bằng sông Cửu Long đất phèn, đất mặn chiếm diện tích lớn không phải do?

 

A. Nhiều cửa sông, nước triều lấn sâu.


 

B. Được phù sa bồi đắp hàng năm.

C. Có mùa khô kéo dài và sâu sắc.


 

D. Địa hình thấp, nhiều ô trũng.

Hoàng Gia Bảo

Đồng bằng sông Cửu Long đất phèn, đất mặn chiếm diện tích lớn không phải do:

A. Địa hình thấp, nhiều ô trũng

B. Có mùa khô kéo dài và sâu sắc.

C. Nhiều cửa sông, nước triều lấn sâu vào đồng bằng.

D. Được phù sa bồi đắp hàng năm.

Hoàng Gia Bảo

Để cải tạo đất phèn, đất mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long, cần phải

A. có nước ngọt để thau chua, rửa mặn.

B. tạo ra các giống lúa chịu phèn, chịu mặn.

C. duy trì và bảo vệ tài nguyên rừng.

D. chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Hoàng Gia Bảo

Để cải tạo đất phèn, đất mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long, cần phải:

A. có nước ngọt để thau chua, rửa mặn

B. tạo ra các giống lúa chịu phèn, chịu mặn

C. duy trì và bảo vệ tài nguyên rừng

D. chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atỉat Địa lí Việt Nam trang 11, hãy cho biết đất phù sa sông ở Đồng bằng sông Cửu Long tập trung nhiều nhất ở nơi nào sau đây?

A. Dọc sông Tiền, sông Hậu

B. Ven Biển Đông

C. Ven vịnh Thái Lan

D. Ở bán đảo Cà Mau

Hoàng Gia Bảo

Để cải tạo đất mặn, đất phèn ở đồng bằng sông Cửu Long, cần phải:

A. có nước ngọt để thau chua, rửa mặn.

B. tạo ra các giống lúa chịu phèn, chịu mặn.


 

C. duy trì và bảo vệ tài nguyên rừng.

D. chuyển đổi cơ cấu cây trồng.


 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN