Hoàng Gia Bảo
Nguyễn Vũ Thu Hương
2 tháng 8 2018 lúc 14:36

Giải thích: Bắt đầu từ năm 1986 nước ta mở cửa hội nhập quốc tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài và khuyến khích đầu tư,… nên cơ cấu thành phần kinh tế nước ta cũng có sự chuyển dịch mạnh mẽ.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Nguyên nhân dẫn đến sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp phân theo thành phần kinh tế ở vùng Đông Nam Bộ là do:

A. Sự đa dạng của ngành công nghiệp.

B. Chính sách mở cửa và nền kinh tế nhiều thành phần.

C. Sự năng động của nguồn lao động.

D. Sự phát triển của ngành công nghiệp dầu khí.

Hoàng Gia Bảo

Nguyên nhân dẫn đến sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp phân theo thành phần kinh tế ở vùng Đông Nam Bộ là do

A. Sự đa dạng của ngành công nghiệp.

B. Chính sách mở cửa và nền kinh tế nhiều thành phần.

C. Sự năng động của nguồn lao động.

D. Sự phát triển của ngành công nghiệp dầu khí.

Hoàng Gia Bảo

1.     Góp phần tạo ra cơ cấu ngành.

3.     Phát huy các thế mạnh sẵn có cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Hoàng Gia Bảo

Tác động của công nghiệp dầu khí đến sự phát triển kinh tế Đông Nam Bộ là:

A. phát triển công nghiệp hoá dầu

B. tạo điều kiện cho công nghiệp của vùng đa dạng

C. tăng cường cơ sở năng lượng

D. Tất cả đều đúng

Hoàng Gia Bảo

Vẽ sơ đồ cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế ở nước ta. Nhận xét xu hướng chung của sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế ở nước ta.

Hoàng Gia Bảo

1) Có nền kinh tế hàng hoá sớm phát triển.

3) Có nhiều ưu thế về vị trí địa lí, nguồn lao động lành nghề, cơ sở vật chất kĩ thuật.

4) Có những chính sách phát triển phù hợp, thu hút được các nguồn đầu tư

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

1) Biển thuận lợi cho phát triển tổng hợp kinh tế biển: khai thác tài nguyên sinh vật biển, khai thác khoáng sản vùng thềm lục địa, du lịch biển và giao thông vận tải biển.

3) Cần đặc biệt chú ý giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trong quá trình khai thác, vận chuyển và chế biến dầu mỏ.

4) Việc phát triển công nghiệp lọc, hoá dầu và các ngành dịch vụ khai thác dầu khí thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế và sự phân hoá lãnh thổ của vùng.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

1.     Góp phần tạo cơ cấu ngành cho nền kinh tế của vùng.

3.     Mỗi tỉnh đi từ đông sang tây đều có biển, đồng bằng, gò đồi và núi.

Hoàng Gia Bảo

1.     Xu hướng chung là giảm tỉ trọng khu vực I, tăng nhanh tỉ trọng của khu vực II trên cơ sở đảm bảo tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ xã hội

3.     Đối với khu vực II, quá trình chuyển dịch gắn với việc hình thành các ngành công nghiệp trọng điểm để sử dụng có hiệu quả các thế mạnh về tự nhiên và con người.

4.  Đối với khu vực I, tăng tỉ trọng của ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng của ngành chăn nuôi và thuỷ sản, tăng tỉ trọng của cây lương thực, cây công nghiệp, cây thực phẩm

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4