Hoàng Gia Bảo

Công nghiệp khai thác dầu khí phát triển đã giúp cho vùng Đông Nam Bộ?

A. Trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất cả nước

B. Thay đổi nhanh chóng bộ mặt của vùng

C. Hình thành nên các nhà máy lọc – hoa dầu hiện đại

D. Thu hút lượng khách du lịch lớn đến vùng

Nguyễn Vũ Thu Hương
23 tháng 11 2017 lúc 2:00

Giải thích: Ở nước ta, công nghiệp khai thác dầu khí phát triển mạnh mẽ nhất ở vùng Đông Nam Bộ. Ngành công nghiệp phát triển đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ nền kinh tế ở Đông Nam Bộ.

Đáp án: B 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về phát triển tổng hợp kinh tế biển ở Đông Nam Bộ?

1) Biển thuận lợi cho phát triển tổng hợp kinh tế biển: khai thác tài nguyên sinh vật biển, khai thác khoáng sản vùng thềm lục địa, du lịch biển và giao thông vận tải biển.

2) Việc phát hiện dầu khí và khai thác dầu khí với quy mô ngày càng lớn đã làm cho Vũng Tàu hạn chế phát triển ngành du lịch biển, tập trung phát triển dầu khí.

3) Cần đặc biệt chú ý giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trong quá trình khai thác, vận chuyển và chế biến dầu mỏ.

4) Việc phát triển công nghiệp lọc, hoá dầu và các ngành dịch vụ khai thác dầu khí thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế và sự phân hoá lãnh thổ của vùng.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Giải thích vì sao Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất nước ta?

Hoàng Gia Bảo

Nhân tố quan trọng nhất để Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn ở nước ta là?

A. Tiền năng đát badan và đất xám phù sa cổ tập trung thành vùng

B. Khí hậu có sự phân mùa

C. Khí hậu cận xích đạo

D. Mạng lưới sông ngòi dày đặc

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, giải thích tại sao Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh sản xuất cây công nghiệp lớn.

Hoàng Gia Bảo

Biểu hiện nào không chứng minh cho Đông Nam Bộ là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất nước ta ?

A. Là vùng chuyên canh cao su lớn nhất cả nước

B. Là vùng chuyên canh cà phê lớn thứ hai cả nước

C. Là vùng chuyên canh điều lớn nhất cả nước

D. Là vùng chuyên canh dừa lớn nhất cả nước

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

a) Chỉ ra sự khác biệt về thế mạnh tự nhiên đế phát triển công nghiệp năng lượng giữa vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ với vùng Đông Nam Bộ

b) K tên 3 ngành công nghiệp trng điểm và những sản phẩm tiêu biểu của các ngành đó ở Đông Nam Bộ. Tại sao Đông Nam Bộ là vùng có nhiều ngành công nghiệp trọng đim phát triển mạnh nht nước ta?

Hoàng Gia Bảo

Do sự hình thành và phát triển công nghiệp khai thác dầu khí nên khu vực Đông Nam Bộ đã có những chuyển biến nào dưới đây?

A. Có nguồn tài nguyên dầu khí dồi dào.

B. Có nguồn lao động đông, chuyên môn kĩ thuật cao.

C. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp điện, điện tử.

D. Tỉ trọng công nghiệp trong cơ cấu ngành kinh tế tăng nhanh.

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, giải thích tại sao Đông Nam Bộ trở thành vùng có công nghiệp phát triển mạnh nhất cả nước.

Hoàng Gia Bảo

Ý nghĩa lớn nhất của việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp gắn với công nghiệp chế biến ở nước ta là

A. khai thác tốt tiềm năng đất đai, khí hậu mỗi vùng

B. giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người dân

C. tạo thêm nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị cao

D. thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN