Hoàng Gia Bảo
Nguyễn Vũ Thu Hương
11 tháng 7 2017 lúc 15:46

Giải thích: Nguyên nhân sản lượng dầu thô khai thác ngày càng tăng chủ yếu là do việc nước ta mở cửa hội nhập năm 1986, mở rông quân hệ quốc tế - hợp tác quốc tế về nhiều ngành, đầu tư trang thiết bị, máy móc vào thăm dò, khai thác các mỏ,…

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Ở Đông Nam Bộ, Sản lượng dầu thô khai thác tăng không phải là do

A. Tăng cường hợp tác với nước ngoài.

B. Ngày càng khai thác nhiều mỏ hơn.

C. Đầu tư vào máy móc thiết bị.

D. Có nhiều nhà má lọc – hóa dầu.

Hoàng Gia Bảo

1) Công nghiệp lọc - hoá dầu ra đời với nhà máy lọc dầu Dung Quất.

3) Sản lượng tăng liên tục và đạt trên 18,5 triệu tấn năm 2005.

4) Bảo đảm đầy đủ nhu cầu xăng dầu trong nước, không cần nhập khẩu

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

C. Biểu đồ tròn      

D. Biểu đồ miền

Hoàng Gia Bảo

1) Biển thuận lợi cho phát triển tổng hợp kinh tế biển: khai thác tài nguyên sinh vật biển, khai thác khoáng sản vùng thềm lục địa, du lịch biển và giao thông vận tải biển.

3) Cần đặc biệt chú ý giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trong quá trình khai thác, vận chuyển và chế biến dầu mỏ.

4) Việc phát triển công nghiệp lọc, hoá dầu và các ngành dịch vụ khai thác dầu khí thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế và sự phân hoá lãnh thổ của vùng.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Vùng có sản lượng khai thác và xuất khẩu dầu thô lớn nhất ở nước ta hiện nay là

A. Đồng bằng sông Hồng

B. Đồng bằng sông Cửu Long

C. Đông Nam Bộ

D. Duyên hải miền Trung

Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo

Cho biểu đồ sau

Lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở một số khu vực của thế giới năm 2003

Hoàng Gia Bảo

1) Cho phép tăng cường mạnh mẽ hơn vốn đầu tư.

3) Cho phép tăng cường mạnh mẽ hơn khoa học quản lí.

4) Cho phép thực hiện có hiệu quả việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4