Hoàng Gia Bảo

Sản lượng dầu thô khai thác tăng không phải là do?

A. Tăng cường hợp tác với nước ngoài

B. Ngày càng khai thác nhiều mỏ hơn

C. Đầu tư vào máy móc thiết bị

D. Có nhiều nhà máy lọc – hóa dầu

Nguyễn Vũ Thu Hương
11 tháng 7 2017 lúc 15:46

Giải thích: Nguyên nhân sản lượng dầu thô khai thác ngày càng tăng chủ yếu là do việc nước ta mở cửa hội nhập năm 1986, mở rông quân hệ quốc tế - hợp tác quốc tế về nhiều ngành, đầu tư trang thiết bị, máy móc vào thăm dò, khai thác các mỏ,…

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Ở Đông Nam Bộ, Sản lượng dầu thô khai thác tăng không phải là do

A. Tăng cường hợp tác với nước ngoài.

B. Ngày càng khai thác nhiều mỏ hơn.

C. Đầu tư vào máy móc thiết bị.

D. Có nhiều nhà má lọc – hóa dầu.

Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về công nghiệp khai thác dầu khí của nước ta?

1) Công nghiệp lọc - hoá dầu ra đời với nhà máy lọc dầu Dung Quất.

2) Khí tự nhiên đã được sử dụng trong sản xuất điện, sản xuất phân đạm.

3) Sản lượng tăng liên tục và đạt trên 18,5 triệu tấn năm 2005.

4) Bảo đảm đầy đủ nhu cầu xăng dầu trong nước, không cần nhập khẩu

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Biểu đồ thích hợp thể hiện sản lượng dầu thô khai thác của nước ta qua các năm là?

A. Biểu đồ cột      

B. Biểu đồ kết hợp

C. Biểu đồ tròn      

D. Biểu đồ miền

Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về phát triển tổng hợp kinh tế biển ở Đông Nam Bộ?

1) Biển thuận lợi cho phát triển tổng hợp kinh tế biển: khai thác tài nguyên sinh vật biển, khai thác khoáng sản vùng thềm lục địa, du lịch biển và giao thông vận tải biển.

2) Việc phát hiện dầu khí và khai thác dầu khí với quy mô ngày càng lớn đã làm cho Vũng Tàu hạn chế phát triển ngành du lịch biển, tập trung phát triển dầu khí.

3) Cần đặc biệt chú ý giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trong quá trình khai thác, vận chuyển và chế biến dầu mỏ.

4) Việc phát triển công nghiệp lọc, hoá dầu và các ngành dịch vụ khai thác dầu khí thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế và sự phân hoá lãnh thổ của vùng.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Vùng có sản lượng khai thác và xuất khẩu dầu thô lớn nhất ở nước ta hiện nay là

A. Đồng bằng sông Hồng

B. Đồng bằng sông Cửu Long

C. Đông Nam Bộ

D. Duyên hải miền Trung

Hoàng Gia Bảo

Mỏ dầu được khai thác đầu tiên ở nước ta là?

A. Hồng Ngọc

B. Rạng Đông

C. Rồng

D. Bạch Hổ

Hoàng Gia Bảo

Nước ta bắt đầu khai thác dầu mỏ từ năm?

A. 1986

B. 1990

C. 1991

D. 1996

Hoàng Gia Bảo

Cho biểu đồ sau

Lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở một số khu vực của thế giới năm 2003

Nhận xét nào sau đây không chính xác về lượng dầu thôi khai thác và tiêu dùng ở một số khu vực trên thế giới năm 2003

A. Khu vực Trung Á có lượng dầu thô tiêu dùng ít nhất

B. Khu vực Tây Nam Á có lượng dầu thô khai thác lớn nhất

C. Chênh lệch giữa lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở khu vực Bắc Mĩ lớn nhất

D. Khu vực Bắc Mĩ có lượng dầu thô tiêu dùng lớn nhất

Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu ý kiến sau đây đúng về vai trò của việc thu hút đầu tư nước ngoài đối với sự phát triển công nghiệp theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ?

1) Cho phép tăng cường mạnh mẽ hơn vốn đầu tư.

2) Cho phép tăng cường mạnh mẽ hơn khoa học công nghệ.

3) Cho phép tăng cường mạnh mẽ hơn khoa học quản lí.

4) Cho phép thực hiện có hiệu quả việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN